Nowe rozporządzenie MEiN

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowy dokument precyzuje wymagania dla dyrektorów, wicedyrektorów i osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych. Wśród kluczowych zmian w dotychczasowych wymaganiach warto wskazać zmianę dotyczącą nauczycieli kontraktowych. Zgodnie z rozporządzeniem osoby na tym poziomie awansu zawodowego nie mogą podjąć funkcji wicedyrektora lub kierownika placówki.

Nowe wymagania dla dyrektorów szkół

Reklama

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje dotychczasowe wymagania. Osoba kandydująca na stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej musi posiadać stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Dodatkowo należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera (lub równorzędny),
  • posiadać przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce,
  • ukończyć studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
  • posiadać min. pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Wśród kluczowych wymagań znajdują się również zapisy dotyczący pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności (prawomocny wyrok za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe) i braku kary dyscyplinarnej. Przeciwko kandydatowi na dyrektora nie może się również toczyć postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Do wymagań dodano również informację o spełnieniu "warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym".

Pozytywna ocena pracy dydaktycznej

W rozporządzeniu o wymaganiach na stanowisko dyrektora placówki edukacyjnej znalazły się również szczegółowe zapisy odnośnie oceny dotychczasowej pracy dydaktycznej. Kandydat na dyrektora lub kierownika placówki musi uzyskać:

  • co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy,
  • pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni w przypadku nauczyciela akademickiego.

Podstawa prawna: "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 2578)."