Czym jest świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne jest zbliżone do emerytury pomostowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca je nauczycielom, wychowawcom lub pedagogom.

Świadczenie kompensacyjne 2024. Ile wynosi?

Reklama

Świadczenie kompensacyjne nie ma stałej wysokości. Jest ono obliczane indywidualnie. Sumę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i zwaloryzowanego kapitału początkowego, które zapisane są na indywidualnym koncie ZUS beneficjenta, dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla 60-latków.

Pod uwagę brane są składki i kapitał początkowy zapisane na koncie ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje świadczenie.

Według informacji ZUS-u w marcu 2024 roku świadczenie pobierało 12,5 tys. osób, a liczba ta jest niższa niż w tym samym okresie rok oraz dwa lata temu. Średnia wysokość marcowego świadczenia kompensacyjnego wyniosła około 4 tys. zł.

Kto może ubiegać się o świadczenie kompensacyjne?

Aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2024 roku, należy ukończyć co najmniej 55 lat w przypadku kobiet oraz co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn, mieć co najmniej 30 lat stażu pracy (okresy składkowe i nieskładkowe, co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć) oraz rozwiązać na swój wniosek stosunek pracy (może on również wygasnąć).

Reklama

Wnioskować o świadczenie może nauczyciel, wychowawca lub pedagog, który pracował bezpośrednio przez złożeniem wniosku w takich placówkach, jak między innymi:

  • publiczne i niepubliczne szkoły (z wyjątkiem szkół niepublicznych bez uprawnień szkoły publicznej);
  • publiczne i niepubliczne przedszkola;
  • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego;
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
  • ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze;
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

Nauczycielski dodatek kompensacyjny a dalsza praca

Przypomnijmy, że starać się o świadczenie kompensacyjne mogą osoby, które rozwiążą stosunek pracy na swój wniosek. W przypadku porozumienia stron również to wnioskodawca musi złożyć wniosek. Możliwe jest także staranie się o świadczenie w przypadku, gdy umowa o pracę wygasła z powodu okresu, na który została zawarta, a także gdy stosunek pracy został rozwiązany z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów czy zmian planu nauczania, co uniemożliwi zatrudnienie wnioskodawcy w pełnym wymiarze zajęć.

O świadczenie można wnioskować także, gdy stosunek pracy wygaśnie z powodu upłynięcia 6-miesięcznego okresu, w którym nauczyciel, wychowawca lub pedagog znajdował się w stanie nieczynnym lub w stanie nieczynnym odmówił podjęcia pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na jaki została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym stanowisku.