Świadczenie urlopowe to dofinansowanie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego pracownika. Zasady przyznawania i wysokość świadczenia urlopowego określają przepisy ustawy o zakładowym funduszu socjalnym. Nie należy mylić świadczenia urlopowego z tzw. "wczasami pod gruszą", czyli świadczeniem wypłacanym pracownikom przez pracodawców, którzy tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Reklama

W tym roku znacznie wzrośnie wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w przedsiębiorstwach. Szczególnie dotyczy to nauczycieli, ponieważ ich odpisy są znacznie wyższe od przeciętnych. Według obliczeń, w 2024 roku wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie wynosić między innymi:

  • dla pracownika zatrudnionego w standardowych warunkach: 2417,14 zł (37,5% przeciętnego wynagrodzenia w II połowie 2023 roku),
  • dla nauczyciela: 5693,6 zł (110% kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia 2024 roku - 5176 zł),
  • dla nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne: 2173,92 zł (42% kwoty bazowej z 1 stycznia 2024 roku - 5176 zł).

Wyższe świadczenie urlopowe

Zmiana kwoty bazowej oraz przeciętnego wynagrodzenia będzie miała także wpływ na wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli, finansowanego ze środków ZFŚS. W bieżącym roku wyniesie ono 2417,14 zł, co oznacza, że nauczyciele otrzymają świadczenie urlopowe wyższe o około 600 zł w porównaniu z poprzednim rokiem.

Należy podkreślić, że mowa tutaj o kwocie brutto, która podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, jednak nie podlega składce ZUS, ponieważ w przypadku tego świadczenia nie jest ona pobierana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenie urlopowe musi być wypłacone do końca sierpnia, w kwocie proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy oraz okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Reklama

Świadczenie urlopowe nie dla wszystkich nauczycieli

Warto zauważyć, że świadczenie urlopowe jest przyznawane wyłącznie nauczycielom, nie przysługuje natomiast pracownikom niepedagogicznym szkół i placówek. Ci drudzy mogą natomiast starać się o dofinansowanie na wypoczynek dla siebie lub swoich dzieci z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z procedurą przyznawania pomocy/świadczeń, będą musieli wykazać, że wsparcie jest im potrzebne ze względu na trudną sytuację życiową, rodziną lub materialną.

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum - Oświata" tłumaczy, że nauczyciele mogą również złożyć taki wniosek do administratora ZFŚS, czyli dyrektora, jeśli ich sytuacja życiowa lub materialna tego wymaga, nawet jeśli już otrzymali świadczenie urlopowe. W takim przypadku wnioski będą jednak rozpatrywane zgodnie z regulaminem udzielania świadczeń. Każda szkoła sporządza taki regulamin indywidualnie, jednak ustawa określa, jakie elementy muszą się w nim znaleźć.

Działalność socjalna z puli środków wynikających z odpisów na ZFŚS

W ramach środków pochodzących z odpisów na ZFŚS, które w przypadku szkół i placówek są zmniejszone o świadczenie urlopowe dla nauczycieli, prowadzona jest szeroka działalność socjalna, obejmująca między innymi:

  • Udzielanie bezpłatnego wsparcia finansowego lub rzeczowego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej, a także w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które znacząco obniżają ich standard życia.
  • Dofinansowywanie organizacji imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych lub rekreacyjnych dla pracowników, w tym spotkań integracyjnych.
  • Dofinansowywanie wczasów pracowniczych lub wypoczynku dla dzieci.