Ważne obwieszczenie resortu edukacji

Pełny tytuł dokumentu, który ukazała się w Dzienniku Ustaw to "Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy". Rozporządzenie określa wysokość stawek wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy realizują tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin (określony w Karcie Nauczyciela), a także:

 • sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową,
 • wykaz stanowisk i funkcji, które uprawniają nauczycieli do pobierania dodatku funkcyjnego,
 • warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
 • szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających nauczycieli do dodatku za wysługę lat,
 • wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, które stanowią podstawę do przyznania nauczycielom dodatku za warunki pracy,
 • sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.
Reklama

Kto jest uprawniony do pobierania dodatku funkcyjnego?

Zgodnie z rozporządzeniem, dodatek funkcyjny do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela może otrzymać osoba pełniąca funkcję dyrektora lub wicedyrektora szkoły (placówki lub innej jednostki organizacyjnej) oraz osoba pełniąca inne stanowisko kierownicze, które przewiduje statut szkoły. Dodatek funkcyjny przysługuje również wychowawcy klasy, nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym oraz osobie pełniącej funkcję doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub mentora.

Jakie są warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela?

Wśród ogólnych warunków przyznawania tego dodatku wskazano osiągnięcia w realizacji procesu dydaktycznego lub zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Dodatek motywacyjny może być również przyznany za "wprowadzenie innowacji pedagogicznych", zaangażowanie w pracę i efektywne wykonywanie zadań oraz realizowanie zadań priorytetowych wchodzących w skład "lokalnej polityki oświatowej".

Reklama

Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Do dokumentu dołączono krótką tabelę z aktualnie obowiązującymi, minimalnymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Chodzi o zmiany wprowadzone po wdrożonych przez MEN podwyżkach płac nauczycielskich. Nowe stawki wynagrodzenia obowiązują od 1 stycznia 2024. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami, minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto (bez dodatków) dla nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi:

 • nauczyciel początkujący – 4908 zł,
 • nauczyciel mianowany – 5057 zł,
 • nauczyciel dyplomowany – 5915 zł.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego brutto dla grupy nauczycieli z tytułem zawodowym magistra (bez przygotowania pedagogicznego), z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych (oraz z pozostałym wykształceniem) wynoszą obecnie:

 • nauczyciel początkujący – 4788 zł,
 • nauczyciel mianowany – 4910 zł.
 • nauczyciel dyplomowany – 5148 zł.