Episkopat: są wątpliwości odnośnie zmian w nauczaniu religii

Katolicka Agencja Informacyjna poinformowała o spotkaniu jakie strona Episkopatu odbyła z przedstawicielami resortu edukacji. W komunikacie ze spotkania wyjaśniono, że rozmowom przewodniczyła sekretarz stanu MEN Katarzyna Lubnauer oraz biskup Wojciech Osiał - przewodniczący Komisji Wychowania KEP. Jak podano w komunikacie, strona kościelna wyraziła wątpliwości dotyczące planowanych przez MEN zmian w organizacji nauczania religii.

Główne zastrzeżenie KEP dotyczy proponowanego przez resort edukacji pomysłu łączenia klas lub oddziałów przedszkolnych, przy maksymalnej liczbie uczniów 30 lub 25 osób. Wątpliwości KEP dotyczą również opcji łączenia klas różnych programowo. Strona kościelna postuluje, aby zmniejszono planowaną liczebność grup dla uczniów w klasach łączonych oraz przy łączeniu klas równoległych.

Reklama
Reklama

Organizacja lekcji religii: Dodatkowe wątpliwości

W trakcie rozmów poruszono również kwestię utrudnień w pracy nauczycieli religii. Zmiany organizacyjne, planowane przez MEN mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby godzin, a w konsekwencji doprowadzić do zwolnień w tej grupie nauczycielskiej. KEP pisze, że w mechanizmie łączenia klas "nie może zabraknąć głosu rodziców, na których przede wszystkim spoczywa odpowiedzialność za wychowanie ich dzieci". Episkopat postuluje o:

  • wydłużenie czasu na przygotowanie zmian,
  • zasięgnięcie zdania innych Kościołów i związków wyznaniowych,
  • przestrzeganie trybu procedowania (ustawa o systemie oświaty, Konkordat),
  • przesunięcie daty wejścia zmian w życie najwcześniej na 1 września 2025.

Jakie zmiany w nauczaniu religii planuje MEN?

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach opublikowano pod koniec kwietnia 2024. Resort edukacji zaproponował, aby przy organizacji lekcji religii umożliwiono łączenie uczniów oddziałów lub klas, w których do zajęć zgłosiło się 7 lub więcej uczniów. Ta zasada ma dotyczyć zarówno szkół, jak i przedszkoli.

W projekcie podano również maksymalną liczbę uczniów dla grupy, która ma brać udział w zajęciach z religii lub etyki. W grupach łączonych dla klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich ma być maksymalnie 30 osób. W przypadku grup uczniów z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych mowa o maksymalnie 25 osobach. Docelowo zmiany mają wejść w życie już 1 września 2024. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej ocen na świadectwie szkolnym.