Standardy antyprzemocowe. Kiedy kontrole?

Zalecenia odnośnie przygotowania – lub aktualizowania – dokumentu placówki edukacyjne otrzymały pod koniec zeszłego roku. Nowy wymóg to m.in. skutek Ustawy z dn. 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6. Nowe standardy antyprzemocowe opracowane na podstawie tzw. "ustawy Kamilka" szkoły powinny wdrażać możliwie wcześnie.

Od 15 lutego placówki mogą spodziewać się pytań od organów nadzorczych odnośnie postępu prac. Na dopracowanie i wdrożenie standardów szkoły mają jeszcze kilka miesięcy. Kolejną datą graniczną jest 15 sierpnia 2024 – od tego momentu niewdrożenie standardów może grozić naganą lub karą do 250 zł. Jeżeli ponowna kontrola wykaże brak dokumentu, placówce może grozić grzywna nie niższa niż 1000 zł.

Reklama
Reklama

Standardy antyprzemocowe. Co musi zawierać dokument?

Część placówek wciąż ma wątpliwości odnośnie zawartości dokumentu. Zalecenia nie są szczegółowo doprecyzowane. Wiadomo jednak, jakie kluczowe elementy muszą znaleźć się w standardach. Pod koniec zeszłego roku szkołom zalecano m.in. opieranie się na przykładach standardów opracowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (organizacja zajmująca się m.in. prowadzeniem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111).

Fundacja proponuje, aby w dokumencie zawrzeć: politykę ochrony dzieci (dla danej placówki), zasady edukowania i monitorowania pracowników, procedury zgłaszania i podejmowania interwencji (w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka), zasady monitoringu zgodności działań z przyjętymi standardami. Politykę antyprzemocową należy weryfikować przynajmniej raz w roku.

Pomoc ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Jak podaje portal prawo.pl, dodatkową pomoc – placówkom, które nie posiadają jeszcze opracowanych standardów – zapewni zespół ekspertów przy Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowując do 31 stycznia wzór dokumentu. Szkoły wciąż mogą również skorzystać z bezpłatnych materiałów znajdujących się na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę [źródło: https://standardy.fdds.pl/]. Materiały przeznaczone są nie tylko dla placówek edukacyjnych, ale także hoteli, obiektów noclegowych, placówek medycznych i klubów sportowych. Fundacja przygotowała m.in. broszury dla żłobków i placówek oświatowych. Przykładowe tematy, które omówiono w publikacjach dla szkół:

  • Wzór polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem
  • Karta interwencji
  • Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu
  • Zasady bezpiecznej relacji personel-dziecko
  • Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
  • Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna.