Coraz więcej przedszkolaków

Jak podaje GUS, w latach 2018-2022 o 5,4 proc. zwiększyła się liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną. W roku szkolnym 2022/23 do placówek przedszkolnych uczęszczało 92,7 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. W 2021 roku Polska uplasowała się na 13 miejscu wśród krajów UE pod kątem dostępności najmłodszych do wychowania przedszkolnego. Poziom uczestnictwa dzieci w wieku 4-6 lat w edukacji przedszkolnej wyniósł w 2021 roku 95,4 proc. przewyższając średnią europejską (94,8 proc.).

Rośnie zainteresowanie zdobyciem zawodu

Reklama

Wśród uczniów szkół podstawowych najbardziej popularne wciąż pozostają licea ogólnokształcące. Jak podaje GUS, w latach szkolnych 2018/19-2022/23 wybierało je ponad 45 proc. absolwentów. W statystykach odnotowano jednak wyraźny trend w kierunku zainteresowania szkołami zawodowymi i technikami. Liczba uczniów techników wzrosła z 40,8 proc. w roku szkolnym 2018/19 do 42,2 proc. w roku szkolnym 2022/23.

Reklama

Wysokie kompetencje 15-latków w latach 2015-2018

GUS zanalizował statystyki międzynarodowego badania kompetencji PISA. Warto zauważyć, że analiza nie obejmuje najnowszych wyników PISA z 2022 roku, który – pomimo dobrych, średnich wyników – pokazał zarówno ogólny spadek kompetencji jak i wzrost uczniów o "najniższym poziomie wyników".

Dane z badań PISA 2015 i 2018 wciąż potwierdzały dobre przygotowanie absolwentów szkół podstawowych do wejścia w dorosłe życie. W 2018 roku Polska zajęła 4 miejsce w UE w kategorii poziomu rozumienia tekstu czytanego i znalazła się na 10 miejscu wśród krajów biorących udział w badaniu. Od 2015 do 2018 polscy uczniowie poprawili następujące wyniki: o 6 pkt. poziom kompetencji czytania ze zrozumieniem, o 6 pkt. poziom kompetencji matematycznych, o 10 pkt. kompetencje z obszaru nauk przyrodniczych.

Więcej dorosłych z wykształceniem wyższym

Nowy raport potwierdza stały poziom zainteresowania wykształceniem wyższym. Jak podkreśla GUS, zdobycie kierunkowego wykształcenia jest wciąż uważane za niezbędną inwestycję. W latach akademickich 2018/19-2022/23 wzrósł o 2,7 proc. tzw. współczynnik skolaryzacji. O 6,2 proc. wzrósł udział osób kształcących się na jednolitych studiach magisterskich. Zmniejszył się za to udział absolwentów kierunków studiów technicznych i przyrodniczych w ogólnej liczbie absolwentów uczelni wyższych (z 28,5 proc. do 24,7 proc. od 2017 do 2021 roku).

W latach 2018-2022 wśród osób w wieku 15-64 lata zanotowano wzrost o 2,4 proc. osób z wykształceniem wyższym. Lepiej wykształcone pozostają kobiety – 35,5 proc. w stosunku do 23,7 proc. wśród mężczyzn.

Jak podkreśla GUS, Polska wciąż plasuje się w czołówce państw UE pod kątem poziomu wykształcenia mieszkańców:

  • w 2022 prawie 93,5 proc. osób w wieku 25-64 lata miało co najmniej wykształcenie średnie (średnia dla krajów UE to 79,5 proc.),
  • 46,6 proc. Polaków w wieku 30-34 lata ma wykształcenie wyższe (3,8 proc. powyżej średniej UE),
  • Polska zajmuje 5 miejsce wśród krajów UE pod kątem średniej liczby lat edukacji formalnej.

Polacy inwestują w znajomość języków obcych

GUS podaje wyniki badania "Uczenie się osób dorosłych w 2022", podkreślając, że 72,8 proc. osób w wieku 18-69 lat zadeklarowało znajomość języka obcego (dowolnego).

  • 45,8 proc. badanych potrafi posługiwać się jednym językiem obcym,
  • 27 proc. badanych zna więcej niż jeden język obcy,
  • 35 proc. badanych określiło swoje kompetencje językowe na poziomie średnim.

Polacy uczą się najchętniej języków: angielskiego (54,1 proc. badanych), rosyjskiego i niemieckiego. Rośnie również popularność języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Znajomość języków obcych wciąż pozostaje cenną umiejętnością na rynku pracy.