Co zrobić, żeby zdać maturę z polskiego 2024? CKE publikuje wymagania

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) każdego roku publikuje informatory, które zawierają nie tylko spis lektur obowiązujących na poziomie podstawowym i rozszerzonym matury z języka polskiego, lecz także informacje o umiejętnościach, które sprawdza ten egzamin.

Maturzyści w 2024 roku zdają maturę w formule 2023 – dla absolwentów 4-letniego liceum od 2023 roku, a 5-letniego technikum – od 2024 roku.

Reklama

Według informatorów CKE zarówno egzamin ustny, jak i pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym sprawdza, czy zdający spełnia wymagania z tego przedmiotu, które zostały określone w podstawie programowej. Chodzi o 4 obszary, takie jak:

Reklama
  • kształcenie literackie i kulturowe;
  • kształcenie językowe;
  • tworzenie wypowiedzi;
  • samokształcenie.

Egzamin z języka polskiego sprawdza odbiór tekstów kultury w dwóch aspektach, czyli odczytywania oraz wykorzystania tekstów z różnych dziedzin sztuki oraz rozumienia tekstów nieliterackich. Matura z polskiego sprawdza również kompetencje językowe oraz retoryczne, które są podstawą do tego, by tworzyć samodzielne wypowiedzi ustne oraz pisemne. Istotne jest tutaj również nie tylko posiadanie własnych argumentów, lecz także ich skuteczne objaśnienie i udowodnienie. Aby tak się jednak stało, należy budować wypowiedzi językiem poprawnym i precyzyjnym, a ponadto wypowiadać się logicznie i spójnie.

Matura z języka polskiego sprawdza również to, jak uczeń rozumie historię literatury i dzieje kultury, czy dostrzega czynniki zewnętrzne, które na nią wpływają. Ponadto informatory przedstawiają także listę lektur, których znajomość może sprawdzać egzamin. Niezbędna jest umiejętność świadomego wyboru tekstów kultury użytych do swoich wypowiedzi. Należy używać informacji rzetelnych, wiarygodnych i poprawnych pod względem merytorycznym.

Co na maturze ustnej z języka polskiego 2024?

Reklama

Matura ustna z języka polskiego jest obowiązkowa. Egzamin trwa 30 minut, z czego 15 minut zajmuje przygotowanie się do odpowiedzi, a pozostały czas – wypowiedzi monologowe oraz rozmowa z komisją.

Maturzysta losuje dwa zadania – pierwsze z nich z puli zadań jawnych, która znajduje się pod tym linkiem. Drugie z kolei dotyczy zagadnienia związanego z literaturą, językiem lub dziełami sztuki – odpowiedzi udziela się na podstawie dołączonego do zadania materiału literackiego lub nieliterackiego oraz tekstu ikonicznego.

Pisemna matura z języka polskiego 2024. Jak przebiega?

Pisemna matura z języka polskiego odbywa się na dwóch poziomach – podstawowym (który jest obowiązkowy) oraz rozszerzonym.

Podstawowy egzamin z języka polskiego trwa 240 minut i składa się z następujących trzech części:

  • język polski w użyciu (sprawdza czytanie ze zrozumieniem, znajomość zasad, poprawną polszczyznę, argumentowanie, notatkę syntetyzującą);
  • tekst historycznoliteracki (sprawdza znajomość problematyki lektur obowiązkowych);
  • wypracowanie.

Natomiast część rozszerzona ma jedną część – wypracowanie. Trwa 210 minut.

Matura 2024. Które egzaminy są obowiązkowe?

Maturzyści zdający egzamin dojrzałości w 2024 roku muszą obowiązkowo zdać język polski i obcy nowożytny bez określania poziomu w formie ustnej (aby zdać maturę, trzeba osiągnąć próg 30 proc.).

Z kolei w części pisemnej obowiązkowe jest zdawanie języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (próg 30 proc.) oraz jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – bez określonego progu.