RPO: Maturzyści nie zdążą na rekrutację na studia zagraniczne

Pierwsza interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie terminu ogłaszania wyników matur – i wydawania świadectw – odbyła się jeszcze w zeszłym roku. Do rzecznika wpłynęły pisma z prośbą o interwencję: problem dotyczył rekrutacji na studia wyższe w Danii i Szwecji. Uczelnie tych państw przyjmują zgłoszenia na studia na początku lipca, przed terminem wydawania polskich świadectw dojrzałości. W przypadku uczelni duńskich chodzi o termin 5 lipca.

RPO wystosował w zeszłym roku pismo do dyrektora CKE Marcina Smolika z prośbą o odpowiedź. Dyrektor CKE wyjaśnił, że zmiana harmonogramu nie jest możliwa, ale maturzyści mogą uzyskać specjalne zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i o terminie ogłaszania wyników. Wyniki matur w tym roku również zostaną wydane 9 lipca. W związku z tym RPO Marcin Wiącek ponownie zainterweniował u CKE i MEN powołując się m.in. na prawo obywateli UE do podjęcia nauki w innych państwach członkowskich.

Reklama
Reklama

MEN: Proces ocen matur jest złożony i czasochłonny

Na pismo z lutego 2024 nie uzyskano odpowiedzi, po ponownym zapytaniu z kwietnia w kwestii terminów maturalnych wypowiedziała się obszernie minister edukacji Barbara Nowacka. Szefowa MEN przypomniała, że zgodnie z polskim prawem oświatowym wyniki egzaminów maturalnych są od wielu lat ogłaszane w ostatnim tygodniu czerwca lub pierwszym tygodniu lipca. W odpowiedzi na zapytanie nakreśliła także złożony proces oceny matur, wyjaśniając m.in. że:

  • w 2022 roku w skali kraju sprawdzono ponad 1 700 000 prac egzaminacyjnych,
  • po maturach organizowane są kilkudniowe spotkania ekspertów analizujących zasady oceniania na podstawie rzeczywistych odpowiedzi – materiały powstałe w trakcie spotkania są przekazywane są egzaminatorom,
  • sprawdzanie i ocena prac odbywa się w trakcie kilku, kolejnych weekendów,
  • po ocenie prac rozpoczyna się proces weryfikacji kompletności i poprawności sprawdzenia materiałów,
  • wyrywkowo weryfikowana jest także jakość pracy egzaminatorów,
  • w tym samym czasie następuje sczytywanie kart odpowiedzi z arkuszy maturalnych i procedura unieważniania matur wykonanych niesamodzielnie.

Ok. 20 czerwca zanonimizowane wyniki jednostkowe są przekazywane do CKE, która przygotowuje wyniki na skali centylowej. Po otrzymaniu skal centylowych okręgowe komisje egzaminacyjne rozpoczynają drukowanie świadectw – nawet do 700 tys. dokumentów przy ponad 350 tys. zdających.

Harmonogram maturalny 2024 pozostaje niezmienny

W odpowiedzi na interwencje RPO szefowa MEN podliczyła prace dotyczące obsługi majowych egzaminów szkolnych: "(…) do około 1,7 mln arkuszy egzaminu maturalnego, które muszą zostać – na przestrzeni zaledwie około 6 tygodni – sprawdzone, ocenione, przetransportowane, sczytane, zweryfikowane, należy dodać około 1,6 mln arkuszy egzaminu ósmoklasisty i około 0,5 mln arkuszy egzaminów „zawodowych”, które podlegają identycznym procesom, co arkusze egzaminu maturalnego. Ogółem daje to około 3,8 mln arkuszy do opracowania na przestrzeni zaledwie około 8 tygodni".

Tym samym MEN pozostaje przy odpowiedzi, że harmonogram oceniania i podawania wyników matur pozostanie w tym roku niezmienny. Nie ma możliwości przesunięcia daty ogłoszenia wyników na termin wcześniejszy. Wyjaśniono również, że resort edukacji nie otrzymał w tej sprawie żadnych skarg, ale pisma, na które już udzielono odpowiedzi. Maturzyści – planujący wzięcie udziału w rekrutacji na uczelnie duńskie lub szwedzkie – wciąż mają możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu egzaminu i terminie ogłaszania wyników. Informacja o polskim harmonogramie matur została także przekazana w zeszłym roku ambasadorom Danii i Szwecji. Poproszono o uwzględnienie polskiego terminarza egzaminów maturalnych w celu ułatwienia maturzystom udziału w zagranicznych rekrutacjach na studia.