Pora do przedszkola? Ruszają rekrutacje dla najmłodszych

Nie ma jednolitych terminów rekrutacji przedszkolnych, ale większość placówek organizuje własne "procesy rekrutacyjne" na przełomie lutego i marca. Dokładne harmonogramy poszczególnych etapów zapisów dzieci do przedszkoli rodzice znajdą na stronach internetowych gmin i rad miast. Standardowa rekrutacja składa się z kilku etapów. Przykładowy schemat postępowania rekrutacyjnego:

 • luty – złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym,
 • marzec – udostępnienie przez radę miasta lub urząd gminy ofert przedszkoli i szkół podstawowych,
 • marzec – uzupełnienie w systemie wniosku o przyjęcie dziecka do danej placówki,
 • marzec – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • kwiecień – publikacja list dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do danej placówki,
 • kwiecień – potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane,
 • maj – publikacja list dzieci przyjętych/nieprzyjętych + procedura odwoławcza dla rodziców,
 • czerwiec – postępowanie uzupełniające, publikacja wykazu wolnych miejsc.
Reklama

Kiedy należy zarejestrować dziecko do przedszkola?

Reklama

Każda z gmin/rad miasta posiada własny, precyzyjny harmonogram, który określa daty poszczególnych etapów rekrutacji do przedszkoli i szkół. Tryb postępowania określa rozporządzenie MEiN z 18 listopada 2022. W trakcie wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola istotna jest kolejność zaznaczania placówek. Rodzic musi wskazać tzw. placówkę pierwszego wyboru i te, do których chce posłać dziecko w dalszej kolejności.

Kto podlega rekrutacji?

Zgodnie z polskim prawem oświatowym z wychowania przedszkolnego mogą korzystać dzieci w wieku od 3 do 6 lat (maluchy w wieku 2,5 roku przy określonych warunkach i dostępie do wolnych miejsc). Dla 6-latków wychowanie przedszkolne jest obowiązkowe – gmina lub miasto musi zapewnić dziecku miejsce w placówce.

Jakie są kryteria przyznawania miejsc w przedszkolach?

Zgodnie z prawem oświatowym w pierwszym etapie rekrutacyjnym obowiązują tzw. kryteria ustawowe. W kolejnym etapie o przebiegu rekrutacji decydują z kolei kryteria szczegółowe, które ustala organ prowadzący. W pierwszej kolejności do publicznej placówki przedszkolnej przyjmowane jest dziecko zamieszkałe na terenie danej gminy. Jeżeli jest więcej kandydatów, organ prowadzący bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego lub obydwojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria na drugim etapie rekrutacji – i dokumenty, które należy załączyć do wniosku – ustala organ prowadzący rekrutację.

Co zrobić, gdy dziecko nie dostanie się do przedszkola?

W razie odmowy miejsca w danej placówce rodzicom przysługuje m.in. odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Najpóźniej 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola można poprosić komisję rekrutacyjną o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do placówki. Następny krok to złożenie u dyrektora przedszkola odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej (termin: najpóźniej 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy). Rodzice mogą również wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej i poprosić organ prowadzący rekrutację o wskazanie placówek, które wciąż posiadają wolne miejsca dla kandydatów.