Nowe kwoty odpisów w 2024

Przedstawiciele ZNP podliczyli nowe kwoty odpisów na ZFŚS dla nauczycieli. W tym roku będzie to kwota w wysokości 5 693 zł. Dla porównania – dla pracownika zatrudnionego na tzw. normalnych warunkach będzie to kwota w wysokości 2 417 zł.

Zmiana wysokości odpisów jest skutkiem powrotu do ustawy z 1994 roku. Podstawą ustalania kwot wskaźników odpisu będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, (jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą). ZNP przytacza dane GUS z 16 lutego 2024: przeciętne wynagrodzenie w gospodarce za rok 2023 wyniosło 6246,13 zł, a w drugim półroczu zeszłego roku – 6445,71 zł.

Reklama
Reklama

Ile będzie wynosić odpis na ZFŚS w 2024 dla różnych grup pracowników?

Odpis dla pracowników młodocianych wyniesie odpowiednio: 322,29 zł w I roku nauki, 386,74 zł w II roku nauki i 451,20 zł w III roku nauki. Opis dla pracowników zatrudnionych na normalnych warunkach to kwota 2 417,14 zł.

W przypadku osób pracujących w tzw. szczególnych warunkach będzie to kwota 3 222,86 zł. W przypadku nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz tych, którzy pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – kwota 2 173,92 zł.

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych składa się coroczny odpis podstawowy, który jest naliczany w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Odpisy na fundusz są obowiązkowe dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz zatrudniających co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, gdy z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpi organizacja związkowa. Firma zatrudniająca mniej niż 50 pracowników może tworzyć fundusz dobrowolnie. Środki z ZFŚS przeznacza się zazwyczaj na dofinansowanie urlopu pracowników, opiekę nad dziećmi lub pomoc finansową.

Podstawa prawna: Art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 998 ze zm.).