Dlaczego znowelizowano ustawę?

Główny cel nowelizacji ustawy to m.in. podniesienie standardów ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i przestępczością seksualną. O zmianach w ustawie informuje się głównie w kontekście nowych obowiązków placówek edukacyjnych. Zmiany nakładają na szkoły m.in. obowiązek opracowania precyzyjnych standardów ochrony osób małoletnich. Od 15 lutego 2024 wybrane placówki mogą spodziewać się wstępnych kontroli sprawdzających postępy we wdrażaniu prac. Czas na wdrożenie zmian upływa 15 sierpnia 2024. Nowy dokument nakłada również obowiązek weryfikacji przeszłości pracownika, który będzie mieć kontakt z małoletnimi.

Kogo dotyczy ustawa?

Reklama

Nowy obowiązek obejmie nie tylko szkoły, przedszkola i placówki edukacyjne. W rozdziale 3 ustawy mowa o "działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich". Zmiany dotyczą zatem m.in. także klubów sportowych, placówek medycznych i obiektów turystycznych. Wzór dokumentacji standardów ochrony można znaleźć na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Reklama

Nowe zasady weryfikacji pracowników

Opracowanie standardów ochrony małoletnich to nie wszystko. Jednym z filarów standardów jest dokładne weryfikowanie osób, które będą dopuszczane do pracy z dziećmi. Zgodnie z nowelizacją ustawy pracownik musi przedłożyć pracodawcy (lub innemu organizatorowi) informację z Krajowego Rejestru Karnego. Znowelizowana ustawa precyzuje, że chodzi o informacje "z KRK w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego".

Jeżeli pracownik posiada obywatelstwo innego państwa musi również przedłożyć pracodawcy informację "z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi". Co istotne, osoba mieszkająca w ciągu ostatnich 20 lat poza Polską musi przedstawić pracodawcy informacje z rejestrów karnych tych państw. Jeżeli dane państwo nie posiada rejestru karnego, pracownik informuje o tym pracodawcę i składa oświadczenie o niekaralności.

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina o zmianach

31 stycznia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się komunikat przypominający o ostatecznym terminie wdrożenia zmian (15 sierpnia). Ministerstwo przypomniało również o działalności Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich. Jak poinformowano, eksperci z zespołu przygotowują obecnie wzory standardów ochrony małoletnich dla różnego typu placówek: szkół, żłobków, przedszkoli, hoteli i świetlic. Dokumenty będą udostępniane na stronie ministerstwa, w specjalnej zakładce.