MEN publikuje projekt rozporządzenia

Nowy dokument MEN zwraca uwagę głównie pod kątem planowanych zmian w pracach domowych. Projekt zawiera jednak równie istotny zapis o zajęciach z religii lub etyki. Zgodnie z założeniami dokumentu, ministerstwo planuje, aby od września 2024 oceny z religii lub etyki nie były wliczane do średniej ocen rocznych lub końcowych.

Jakie zapisy znalazły się w nowym projekcie MEN?

Reklama

Projekt dotyczy nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Zmiany dotyczą głównie dwóch paragrafów – § 18 ust. 2 i § 19 ust. 2 – mówiących o tym, że uczniowi uczęszczającemu na dodatkowe zajęcia do średniej ocen wlicza się również oceny roczne i końcowe klasyfikacyjne z tych zajęć.

Reklama

Uzasadnienie planowanych zmian

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia MEN przypomina m.in. treść art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.), które wymienia wśród dodatkowych zajęć edukacyjnych:

  • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Przypomniano również, że – zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy – nauka religii jest organizowana w szkołach podstawowych i publicznych przedszkolach na życzenie rodziców. Uczniowie pełnoletni szkół ponadpodstawowych podejmują decyzję samodzielnie. "W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen" – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Dyskusja o lekcjach religii w szkołach

Zmiany odnośnie lekcji religii przedstawiciele MEN zapowiadali już od października 2023. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiadała ograniczenie zajęć z religii do 1 godziny tygodniowo. Wcześniej debacie podlegała m.in. forma zgłaszania chęci uczestnictwa w zajęciach (obowiązuje pisemna forma) i kwestia rozmieszczenia zajęć w harmonogramie – problematyczna, gdy na lekcje religii uczęszczała część klasy. W zeszłym roku dyskutowano również o tym w jaki sposób uczniowie pełnoletni mogą "wypisać się" z zajęć z religii.

Aktualna wersja projektu rozporządzenia MEN będzie poddana konsultacjom do 26 lutego.