Ocena przewidywana i śródroczna

Najważniejsza informacja dotycząca ewentualnych poprawek ocen przedmiotowych? Harmonogram i zasady oceniania określa każda ze szkół w swoim statucie. Nie ma jednolitych, precyzyjnych zasad "poprawiania jedynek na półrocze", ponieważ te są różne dla poszczególnych placówek edukacyjnych. Istnieje za to ogólny schemat poprawek, który zazwyczaj przebiega podobnie. Pierwszy etap to poinformowanie ucznia o tzw. ocenie przewidywanej na półrocze i opcjach podwyższenia oceny. Terminy i metody informowania o ocenie przewidywanej znajdują się zazwyczaj w statucie szkoły. Co ważne, czas pomiędzy podaniem oceny przewidywanej, a wystawieniem oceny końcowej na półrocze może się znacząco różnić w zależności od placówki. Przyjmuje się jednak, że w większości przypadków mowa o jednym miesiącu.

O ważnym rozróżnieniu przypomina Stowarzyszenie Umarłych Statutów (edukujące m.in. w kwestii praw uczniowskich): "Warto zwrócić uwagę, że ocena może być przewidywana, a nie proponowana. Nauczyciel nie proponuje uczniowi oceny – to by sugerowało, że uczeń może się na propozycję nie zgodzić. Nauczyciel przewiduje, jaką ocenę wystawi uczniowi i informuje, co musi zostać spełnione, aby te przewidywania się spełniły".

Reklama
Reklama

"Jedynka" na półrocze. Co dalej?

Jeżeli uczeń otrzymał na półrocze niedostateczną ocenę z danego przedmiotu, kolejny krok to ustalenie terminu nadrobienia zaległości i zaliczenia materiału. Nauczyciel informuje ucznia o szczegółowym zakresie materiału do powtórzenia i ustala formę poprawki – test, sprawdzian, wypowiedź ustna, projekt (w zależności od przedmiotu). Harmonogram poprawek ustalają rady pedagogiczne szkoły. Nie ma jednego, precyzyjnie ustalonego terminu na "poprawki", podobnie wygląda kwestia terminu zakończenia pierwszego półrocza (lub semestru). Datą graniczną bywają zazwyczaj ferie zimowe, a ogólnie przyjętym terminem wystawiania ocen półrocznych jest zazwyczaj okres 13-20 stycznia.

Czym jest ocena śródroczna?

Warto wiedzieć, że głównym zadaniem oceny przedmiotowej na półrocze jest podsumowanie osiągnieć ucznia. Jak podaje art. 44f ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: "Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły” (podstawa prawna: art. 44e–44i ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.).

Czy jedynka na półrocze wpływa na ocenę na koniec roku?

Ocena śródroczna nie decyduje o klasyfikacji końcoworocznej. Jest jednak ważną informacją o stanie wiedzy ucznia (dla nauczyciela, samego ucznia, rodziców) i punktem wyjścia do ewentualnej modyfikacji metod nauczania, aby pomóc w nadrobieniu zaległości w drugim półroczu.