MEN publikuje projekt rozporządzenia

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało najnowszą wersję projektu 26 stycznia. Na stronie MEN można śledzić postępy prac nad przygotowywanym rozporządzeniem. Jak podaje harmonogram prac nad projektem, obecnie wciąż trwają konsultacje dotyczące treści dokumentu.Projekt może zostać podpisany po zakończeniu konsultacji, możliwe, że już pod koniec lutego. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od podpisania i ogłoszenia rozporządzenia.

Jakie zapisy znalazły się w projekcie ograniczenia prac domowych?

Reklama

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami MEN planuje się rezygnację z zadawania zadań uczniom klas I-III szkół podstawowych. Dla starszych uczniów prace domowe i dodatkowe projekty będą nieobowiązkowe – ten typ prac nie będzie również oceniany. Zmiany zostaną wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2572). Jak brzmi dokładny zapis zmian zaproponowanych przez resort edukacji? "W ramach oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej:

  • w klasach I–III nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;
  • w klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny.”
Reklama

Jeżeli chodzi o nieobowiązkowe prace domowe, doprecyzowano, że zamiast oceny uczeń otrzyma informację zwrotną od nauczyciela.

Co z oceną z religii?

MEN proponuje, aby oceny z religii i etyki nie były wliczane do średniej ocen. Zmiany dotyczą § 18 ust. 2 i § 19 ust. 2. Jest to kolejna reforma edukacyjna, zapowiadana już w październiku zeszłego roku. Jeżeli rozporządzenie zostanie podpisane, zmiany wejdą w życie od 1 września 2024. W uzasadnieniu do proponowanych poprawek wyjaśniono: "W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen".

Jak MEN uzasadnia propozycje zmian?

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia pojawiło się doprecyzowanie, że ograniczenie zadań obowiązuje wybrane rodzaje prac domowych, czyli prace pisemne i praktyczne. Jednocześnie podkreślono, że opracowywane rozporządzenie nie zniesie obowiązku nauki w domu, czyli m.in. czytania lektur, uczenia się słówek i ogólnego przyswajania treści. Przypomniano, że dzieci w wieku od 7 do 15 lat przechodzą intensywny rozwój fizyczny i psychiczny, który wymaga zapewnienia odpowiedniego do wieku czasu odpoczynku i rozwijania zainteresowań.

Autorzy dokumentu zwrócili także uwagę na dotychczas stosowaną w szkołach praktykę zadawania uczniom "nadmiernej ilości zadań do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych". Napisano również o korespondencji kierowanej do MEN przez rodziców krytykujących nadmiar prac i projektów zadawanych młodszym uczniom w szkołach. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że nauczyciele najmłodszych klas szkół podstawowych są w stanie organizować pracę ucznia "z pełnym poszanowaniem jego prawa do odpoczynku poza szkołą".