Jak wyglądały matury w 2024 roku?

Jak podało CKE do obowiązkowych egzaminów maturalnych (Formuła 2023) przystąpiło w tym roku 245 966 absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia) oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy. Część pisemna egzaminu dojrzałości odbywała się od 7 do 24 maja. Egzaminy ustne przeprowadzono od 11 do 25 maja. Podobnie jak w poprzednim roku, uczniowie podchodzili do egzaminów w dwóch formułach – Formule 2015 i Formule 2023. Zestaw obowiązkowych egzaminów maturalnych obejmował:

  • język polski, matematykę i język obcy nowożytny – pisemnie, przedmioty na poziomie podstawowym,
  • wybrany przedmiot dodatkowy – pisemnie, na poziomie rozszerzonym,
  • język polski i język obcy nowożytny – ustnie (bez określania poziomu przedmiotu).
Reklama

Język danej mniejszości narodowej zdawali również obowiązkowo absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej. Z obowiązku zdawania 1 egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego byli zwolnieni absolwenci z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ile punktów należało uzyskać, aby zdać maturę w 2024?

Tegoroczne matury wciąż podlegały ułatwieniom wprowadzonym po okresie nauczania zdalnego. Egzaminy przeprowadzano na podstawie wymagań egzaminacyjnych (opartych o "okrojone" treści przedmiotowych podstaw programowych). Jednym z kluczowych ułatwień było zniesienie progu zdawalności 30 proc. dla przedmiotów dodatkowych. W przypadku wszystkich egzaminów obowiązkowych (za wyjątkiem przedmiotu dodatkowego) obowiązywał próg zdawalności 30 proc., co dawało wymaganą, minimalną punktację na poziomie:

  • język polski, egzamin pisemny – min. 18 punktów,
  • język polski, egzamin ustny – min. 9 punktów,
  • matematyka, egzamin pisemny – min. 14 punktów,
  • język obcy nowożytny, pisemny – min. 18 punktów,
  • język obcy nowożytny, ustny – min. 9 punktów.
Reklama

Statystyki CKE: Liczba przygotowanych arkuszy maturalnych

Dane statystyczne o maturach 2024 Centralna Komisja Egzaminacyjna podawała jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów dojrzałości. Zgodnie z danymi CKE, w tym roku przygotowano 596 różnych arkuszy maturalnych oraz 112 płyt, które wykorzystano podczas egzaminów z języków obcych, informatyki oraz historii muzyki. Część arkuszy przystosowano dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Język angielski najchętniej wybierany na maturze 2024

Te dane również poznaliśmy jeszcze przed maturami. CKE przygotowała zestawienie oparte na uczniowskich deklaracjach (wybór przedmiotów dodatkowych). Wybór przedmiotów jest najczęściej podyktowany wymaganiami rekrutacyjnymi uczelni wyższych. Na podium zestawienia najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze 2024 znalazł się język angielski. Zdawanie tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym deklarowało aż 69,8 proc. tegorocznych absolwentów. Drugie miejsce zajęła matematyka – tą wybrało 27,6 proc. tegorocznych absolwentów. Podium zamknęła geografia wskazana przez 23,5 proc. maturzystów. Na dalszych miejscach znalazły się kolejno: język polski, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka i informatyka. Poprawki matur dla uczniów, którzy nie zdali 1 egzaminu obowiązkowego przewidziano na 20 i 21 sierpnia 2024.