MEN ujednolici przepisy dotyczące organizacji matur

Po wdrożeniu zmian związanych m.in. z ograniczeniem i tworzeniem nowych treści programowych, resort edukacji ujednolici także przepisy związane z maturami. W Rządowym Centrum Legislacji umieszczono dwa dokumenty. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektów rozporządzenia, ujednolicenie przepisów jest konieczne ze względu na:

  • wdrażane zmiany w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
Reklama

Drugi punkt dotyczy przede wszystkim kwestii odstąpienia od realizacji przedmiotu historia i teraźniejszość od roku szkolnego 2024/2025.

Co z przedmiotem WOS na maturze?

Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia – m.in. na skutek likwidacji przedmiotu HiT – MEN proponuje, aby od roku szkolnego 2024/2025 pisemny egzamin maturalny z wiedzy i społeczeństwie obejmował wyłącznie zakres rozszerzony. Ten egzamin będzie przeprowadzany dla absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia, którzy rozpoczęli naukę w danej szkole od roku szkolnego 2022/2023 (i w kolejnych latach). W uzasadnieniu wyjaśniono, że do egzaminu z przedmiotu WOS przystąpią także absolwenci, którzy w ramach kształcenia realizowali przedmiot historia i teraźniejszość.

Zmiany organizacyjne na maturach 2024/2025

W uzasadnieniu do projektu zmian rozporządzenia pojawił się także temat informatorów maturalnych i tzw. listy pytań jawnych. Jak wyjaśnia MEN, informatory i komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (dotyczące listy jawnych zadań egzaminacyjnych) są ogłaszane na dwa lata przed terminem przeprowadzania danego egzaminu maturalnego. Planowane zmiany podstaw programowych dotyczą także zmian na listach lektur – zmienią się zatem maturalne listy pytań jawnych. MEN proponuje, aby informatory i komunikaty CKE dotyczące matur 2024/2025 zostały ogłoszone "w terminie krótszym niż wynikające z obowiązujących przepisów rozporządzenia".

Reklama

Znikną wstępne deklaracje maturalne?

Kolejna z proponowanych zmian dotyczy rezygnacji ze składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Jak podkreślono w uzasadnieniu, obowiązek ten pojawił się przy wdrażaniu matur w nowej formule. Jak wyjaśnia MEN, obecnie gromadzenie tych danych nie jest uzasadnione. Podkreślono, że w przypadku wielu uczniów wstępne deklaracje różnią się od deklaracji ostatecznych. Zaproponowano, aby uczniowie składali tylko 1 deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego – w terminie do 7 lutego danego roku. Do tej pory uczniowie składali dwie deklaracje dotyczące przedmiotów zdawanych na maturze: wstępną do 2 października i ostateczną do 7 lutego.