Kiedy poprawki matur 2024?

Standardowo termin egzaminów poprawkowych przypada na sierpień. W tym roku poprawki matur odbędą się:

  • 20 sierpnia (wtorek) o godz. 9:00 – dla części pisemnej,
  • 21 sierpnia (środa) – część ustna, przedmioty: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne.
Reklama

Warto również pamiętać o kolejnym, ważnym terminie. Informacja o miejscu egzaminu poprawkowego zostanie podana do 9 sierpnia na stronie okręgowych komisji egzaminacyjnych.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Czy każdy maturzysta może przystąpić do poprawki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna przewiduje przystąpienie do poprawki matury na ściśle określonych warunkach. Kluczowy dotyczy możliwości poprawy tylko w przypadku niezdania 1 przedmiotu obowiązkowego na maturze. Przypomnijmy, w 2024 roku maturzyści przystępowali obowiązkowo do następujących egzaminów:

  • język polski, matematyka i język obcy nowożytny – matura pisemna, przedmioty na poziomie podstawowym,
  • min. 1 przedmiot dodatkowy, wybrany przez maturzystę – matura pisemna na poziomie rozszerzonym,
  • język polski i język obcy nowożytny – ustnie (bez określania poziomu przedmiotu).

Dodatkowo można było przystąpić do 5 kolejnych egzaminów przedmiotowych na poziomie rozszerzonym (wybór zależy m.in. od wymagań rekrutacyjnych uczelni wyższych).

Kiedy nie można przystąpić do matury poprawkowej?

Do sierpniowych egzaminów poprawkowych nie zostanie dopuszczony uczeń, który nie zdał więcej niż 1 egzamin obowiązkowy. Nie oznacza to jednak całkowitej utraty prawa do poprawy egzaminu. W tym wypadku uczeń może przystąpić do matury w kolejnym roku szkolnym. Prawo do sierpniowych "poprawek" nie przysługuje również maturzystom, którym unieważniono egzamin. Przyczyną unieważnienia jest zazwyczaj stwierdzenie przez członków komisji egzaminacyjnej niesamodzielnego wypełnienia arkusza. Matura może być w tym przypadku przerwana jeszcze w trakcie pisania, po zakończeniu egzaminu lub w trakcie oceniania arkusza przez egzaminatora. Warto również pamiętać, że zasady przyszłorocznych matur mogą się zmienić. W roku szkolnym 2023/2024 obowiązywał po raz ostatni szereg ułatwień egzaminacyjnych. Kolejny rocznik maturzystów zmierzy się już z kompletem standardowych wymagań. Trzeba również brać pod uwagę, że rok szkolny 2024/2025 będzie okresem wdrażania kolejnych reform edukacyjnych MEN – możliwe zatem, że zasady egzaminów maturalnych również ulegną pewnym modyfikacjom.

Jak poprawić maturę po latach?

Reklama

Informacje odnośnie zasad przystępowania do matury po raz kolejny znajdują się w Informatorach maturalnych CKE. Jeżeli matura została zdana, absolwent może przystąpić do egzaminu po raz kolejny (np. w celu zdania kolejnego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym) zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do matury. Absolwent, który nie zdał sierpniowego egzaminu poprawkowego, ma prawo do ponownego przystąpienia do matury w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego może go zdawać w kolejnych latach – zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku ponownego przystąpienia do matury. Te same zasady obowiązują uczniów, którzy nie zdali więcej niż 1 obowiązkowego egzaminu maturalnego (część ustna lub pisemna), a także maturzystów, którym egzamin unieważniono.

Czy za poprawkę matury się płaci?

Jak przypomina CKE, opłatę w wysokości 50 zł brutto wnosi się za przystąpienie do egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe i dodatkowe, część ustna i pisemna):

  • do którego absolwent przystępuje po raz trzeci i kolejny – z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego,
  • gdy absolwent chce zdawać egzamin z przedmiotu dodatkowego, który zgłosił w deklaracji (rok poprzedni lub w poprzednich latach), ale do którego nie przystąpił.

Szczegółowe informacje o terminach i formie składania opłat znajdują się na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.