Nowy projekt Ministerstwa Infrastruktury

Projekt opublikowany w maju w Rządowym Centrum Legislacji zmienia rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności. Dokument opublikowany w RCL 9 maja jest na etapie uzgodnień. Rozporządzenie ma wejść w życie 12 lipca.

Legitymacje uczniowskie i nauczycielskie, które wydano przed wejściem w życie rozporządzenia zachowają ważność do maksymalnego terminu przedłużenia. Chodzi o okres nie dłuższy niż trzy lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Reklama
Reklama

Zmiana szaty graficznej i zabezpieczenie przed fałszerstwem

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wyjaśniono, że aktualnie obowiązujące legitymacje nie spełniają norm dotyczących zabezpieczeń przed fałszerstwem tzw. dokumentów publicznych kategorii trzeciej. Obowiązujące rozporządzenie określało jedynie wzór dokumentu (kolor, gramatura, elementy graficzne). Nowe wersje legitymacji – oprócz zmienionej szat graficznej – zostaną wyposażone w mikrodruki, włókna zabezpieczające (widoczne w świetle widzialnym i promieniowaniu ultrafioletowym), tło giloszowe, druk reliefowy. Dokument będzie również posiadać indywidualne oznaczenie składające się z dwóch liter i siedmiu cyfr. Zgodnie z zaprezentowanym projektem legitymacja ucznia będzie mieć formę dokumentu o wymiarach 110 mm x 140 mm (po złożeniu 110 mm x 70 mm).

Nowe wzory legitymacji ucznia będą dostosowane do aktualnych wymagań dotyczących zabezpieczeń przed fałszerstwem. / Rządowe Centrum Legislacji

Kogo dotyczą zmiany?

Dokument precyzuje, że zmiany w rozporządzeniu dotyczą kilku grup uczniów i nauczycieli. Chodzi o dzieci i młodzież przed ukończeniem 18. roku życia, które uczą się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów w języku polskim w:

  • szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  • sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
  • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich (sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.).
Projekt legitymacji ucznia, rewers. Źródło: Rządowe Centrum Legislacji. / Rządowe Centrum Legislacji

Zmiany dotyczą również nauczycieli – języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim – pracujących w wyżej wymienionych typach placówek.