Nowe rekomendacje kadry kierowniczej oświaty

Dokument stworzony przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) ukazał się 2 stycznia. Twórcy rekomendacji odnieśli się do zmian zapowiadanych w najbliższym czasie przez MEN. Zaproponowali również własne propozycje reform – tych najbardziej pilnych i długofalowych, wymagających szeroko zakrojonych konsultacji.

Kluczowy postulat: Najpierw konsultacje, potem zmiany

Reklama

Najważniejszy, ogólny postulat stowarzyszenia to stopniowe, przemyślane projektowanie i wprowadzanie reform w polskiej edukacji. Autorzy apelu piszą wprost o tzw. "opcji zerowej", czyli zaleceniu, aby rząd powstrzymał się przez wdrażaniem jakichkolwiek zmian dopóki nie przeprowadzi konsultacji z ekspertami, nauczycielami i rodzicami uczniów. Jako kontekst podano wcześniejsze metody wdrażania reform polskich szkół i ich negatywne konsekwencje, m.in. likwidację gimnazjów i tworzenie niedopracowanych aktów prawnych.

Reklama

Co postuluje OSKKO?

Wśród głównych propozycji zmian w edukacji na 2024 (i kolejne lata) znalazły się m.in. postulaty [źródło: oskko.edu.pl]:

  • włączenia Instytutu Badań Edukacyjnych do analizy stanu edukacji i planowania procesu zmian,
  • docelowej likwidacji egzaminu ósmoklasisty,
  • decentralizacji zarządzania szkołami,
  • zastąpienia kuratoriów oświaty tzw. lokalnymi centrami wspierania szkół (zaproponowano instytucje działające na wzór systemu skandynawskiego),
  • zmian w zasadach mianowania dyrektorów placówek szkolnych,
  • wprowadzenia kształcenia zintegrowanego do klas IV-VI (przedmioty przyrodnicze w pierwszej kolejności),
  • ograniczenia podstaw programowych przedmiotów,
  • odejścia od oceniania stopniem w szkole podstawowej i rezygnacja z oceny z zachowania.

Zdrowie psychiczne uczniów i specjalne kształcenie

Autorzy apelu podkreślili, że dzieci i nastolatki wymagają pilnie szeroko zakrojonego – i dobrze zorganizowanego – wsparcia psychicznego oraz medycznego (stała obecność pielęgniarki w szkole). Zwrócono uwagę na rosnący problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Podkreślono również rosnącą liczbę uczniów, którzy posiadają orzeczenie o szczególnych potrzebach wsparcia. Stowarzyszenie postuluje zmniejszenie liczebności klas do maks. 18 uczniów oraz stałą obecność w klasie nauczyciela wspomagającego (także dla uczniów bez orzeczeń, ale mających np. problemy z zaległościami edukacyjnymi). Zaapelowano również o konieczne zmniejszenie liczebności grup dzieci w przedszkolach oraz przedyskutowanie (po konsultacjach) tematu obowiązku szkolnego 5-latków.

Podwyżki dla nauczycieli 2024, autonomia szkół

W dokumencie nie zabrakło tematu podwyżek dla nauczycieli. Autorzy listu uznali, że podniesienie pensji pedagogów jest niezbędne, aby zatrzymać odpływ młodych nauczycieli z rynku oświaty. Zwrócono również uwagę na postulat powiazania wynagrodzeń ze wzrostem średniego wynagrodzenia w gospodarce (zmiana, którą proponuje od dawna m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego). Jednocześnie podkreślono, że obecny proces przygotowania nauczycieli do zawodu – określony w apelu "archaicznym i nieprofesjonalnym" - wymaga gruntownej zmiany. Wśród propozycji pojawił się m.in. pomysł egzaminu sprawdzającego predyspozycje do zawodu (psychologia, dykcja) i poszerzenia zakresu praktyk nauczycielskich.