Nowe rozwiązania odnośnie płac nauczycielskich?

Powstanie zespołu było przedmiotem rozmów pomiędzy przedstawicielami resortu edukacji, a członkami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kwestię powołania zespołu ZNP zaproponowało jeszcze w zeszłym roku. Grupa ekspertów miała zająć się przede wszystkim regulacjami dotyczącymi nauczycielskich wynagrodzeń i emerytur. Temat powołania zespołu powrócił również w lutym, w trakcie spotkań dotyczących wdrażanych przez MEN podwyżek nauczycielskich. 30 kwietnia resort edukacji poinformował oficjalnie o powołaniu zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, a dzień wcześniej w Dzienniku Urzędowym MEN opublikowano zarządzenie.

Reklama

Kto wejdzie w skład zespołu?

Zgodnie z informacjami podanymi w rozporządzeniu w skład organu pomocniczego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wejdą: Minister Edukacji Barbara Nowacka, Sekretarz Stanu MEN Henryk Kiepura oraz Podsekretarz Stanu MEN Paulina Piechna-Więckiewicz. Wśród członków zespołu znajdą się również:

  • jeden przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw pracy oraz zabezpieczenia społecznego,
  • jeden przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  • jeden przedstawiciel wyznaczony przez Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych,
  • po trzech przedstawicieli wyznaczonych przez organizacje związkowe reprezentatywne,
  • po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego.

W posiedzeniach zespołu będą również mogli brać udział eksperci i goście zaproszeni przez przewodniczącego zespołu, czyli minister Barbarę Nowacką. Jak pisze portalsamorzadowy.pl aktualny skład zespołu może budzić wątpliwości. Chodzi głównie o poszerzenie składu grupy eksperckiej (w porównaniu z wcześniejszymi zapowiedziami). "Będziemy kwestionowali udział przedstawicieli samorządów, ponieważ to nie są partnerzy umocowani ustawowo do negocjacji dotyczących spraw pracowniczych. Bo przecież nawet, gdybyśmy zawarli uzgodnienie z jakąś korporacją samorządową, to ono nie będzie wiążące dla jednostek samorządu" – wyjaśnia na łamach portalu przewodniczący WZW "Forum – Oświata" Sławomir Wittkowicz.

Nad jakimi tematami będzie pracować zespół?

W rozporządzeniu wydzielono pięć zagadnień. Oprócz wynagrodzeń nauczycieli zespół zajmie się także:

  • awansem zawodowym i oceną pracy nauczyciela,
  • odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli,
  • nauczycielskimi emeryturami i świadczeniami kompensacyjnymi,
  • kwalifikacjami, kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczyciela.

Podczas ostatniej konferencji członkowie ZNP zaapelowali, aby resort edukacji – i powołani przez niego eksperci – zajęli się pilnie m.in. kwestią nauczycielskich emerytur (w tym wcześniejszej emerytury stażowej) oraz urlopów dla poratowania zdrowia. Związkowcy zwracali również uwagę na temat uprawnień do nagród jubileuszowych, kwestię wynagrodzenia za pracę podczas wycieczek szkolnych oraz temat uregulowania tzw. godzin czarnkowych. Możliwe, że pierwsze posiedzenie nowego zespołu przy MEN odbędzie się jeszcze w maju.