Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część o nazwie "Język polski w użyciu". Maturzyści znajdą w tej części m.in. zadania z czytania ze zrozumieniem, posługiwania się poprawną polszczyzną, ćwiczenie z tworzenia notatki syntetyzującej oraz "Test historycznoliteracki". W teście uczeń powinien wykazać się znajomością problematyki lektur obowiązkowych.

Reklama

Druga część arkusza maturalnego to wypracowanie. Uczniowie mają do wyboru dwa tematy, na podstawie których tworzą tzw. tekst argumentacyjny. To właśnie tej części egzaminu przyjrzymy się w poniższym artykule.

Dwie formuły matury w 2024 roku. Formuła 2023 i formuła 2015

W 2024 roku matura będzie przeprowadzana w dwóch formułach - w tzw. Formule 2023 oraz w Formule 2015. Różnią się one od siebie zakresem wymagań egzaminacyjnych. Kto zdaje maturę w formule 2023, a kto w formule 2015?

Reklama

Do egzaminu maturalnego w "Formule 2023" przystąpi zdecydowana większość maturzystów, m.in.: absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, absolwenci 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, a także osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych i absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich oraz absolwenci oddziałów międzynarodowych, posiadający dyplom IB.

Z kolei do Formuły 2015 przystąpią m.in. absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. 3-letniego liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum i osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Tematy wypracowania na maturze w 2023 roku

Również w 2023 roku tematy wypracowań na maturze zależały od formuły. W formule 2023 pierwszy temat wypracowania brzmiał: Człowiek – istota pełna sprzeczności, a drugi: Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?

Uczniowie mieli za zadanie wybrać jeden z tematów i napisać wypracowanie rozważając problem podany w temacie, przedstawiając swoje zdanie i uzasadniając je. Należało również przedstawić argumenty odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego) przy czym jednym z utworów literackich powinna być lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 arkusza egzaminacyjnego. Praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

W formule matury 2015 pierwszy temat brzmiał: Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Drugi temat to: Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury.

Trzeci: Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij – Ewa Lipska, "Mogę".

Wypracowanie na maturze z języka polskiego w 2022 roku

W 2022 roku pierwszy temat wypracowania na maturze z języka polskiego brzmiał: Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Drugi: Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury.

Trzeci: Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij – Józef Baran, "Najkrótsza definicja życia".

Wypracowanie na maturze z języka polskiego w 2021 roku

Jakie tematy wypracować były na maturze z języka polskiego w 2021 roku?

Temat 1 brzmiał: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.

Temat 2: Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Temat 3: Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij – Beata Obertyńska, "Strych".