Sprawowanie stanowiska dyrektora szkoły wiązało się dawniej z prestiżem i szacunkiem społecznym, dziś to głównie nawał obowiązków, ogromna odpowiedzialność, ograniczenia w możliwości pracy w godzinach ponadwymiarowych i niewielki dodatek funkcyjny.

Reklama

Wynagrodzenie dyrektora szkoły: Składowe pensji

Wynagrodzenie dyrektora szkoły składa się z nauczycielskiego wynagrodzenia zasadniczego i dodatków.Za pełnienie roli dyrektora placówki przewidziany jest dodatek funkcyjny, ponieważ zgodnie z przepisami uprawnienie do uzyskania tego dodatku przysługuje nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inną kierowniczą funkcję przewidzianą w statucie danej szkoły. – Wynagrodzenie dyrektora jest bardzo różne w zależności od rodzaju placówki oraz zamożności organu prowadzącego daną jednostkę– mówi dla dziennika.pl Michał Łyszczarz, ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego.

Ile wynosi dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły?

O wysokości dodatku funkcyjnego za sprawowanie stanowiska dyrektora szkoły decyduje organ prowadzący daną placówkę i to od jego decyzji oraz środków, jakimi na ten cel dysponuje zależy wysokość tego dodatku. – Jeśli organ prowadzący nie ma w budżecie środków na ten cel to może być nawet 100 zł brutto i będzie to zgodne z prawem.Średnia wysokość tego dodatku wynosi zwykle kilkaset złotych brutto– wyjaśnia Michał Łyszczarz. Co istotne, przepisy nie przewidują dolnej granicy tego dodatku.

Pensje nauczycielskie wyższe od wynagrodzenia dyrektora?

Obowiązujące zasady wynagradzania nauczycieli stworzyły niezwykle groźną dla szkół sytuację, w której dyrektorzy są praktycznie pozbawieni możliwości pracy w godzinach ponadwymiarowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy organ prowadzący wyrazi zgodę na ich przydzielenie. Jednak nawet w takim przypadku dyrektor może mieć jedynie część tych godzin, które mogą być przydzielone nauczycielowi, bowiem ustawodawca uznał, że zarządzanie jednostką wymaga obowiązkowego zwolnienia właśnie z wykonywania części godzin dydaktycznych. To wszystko prowadzi do sytuacji, w której nauczyciel może wykonywać przykładowo dziewięć godzin ponadwymiarowych w tygodniu, a dyrektor jedną czy dwie. To z kolei powoduje, że nauczyciel odpracowujący wszystkie dopuszczalne godziny ponadwymiarowe otrzyma wynagrodzenie większe niż dyrektor szkoły. Ta różnica powinna być kompensowana przez dodatek funkcyjny dla dyrektora, ale zwykle jest on zbyt mały, by miał większe znaczenie, bowiem samorządy nie mają środków na większe dodatki dla dyrektorów. W efekcie wynagrodzenie dyrektora może być w skrajnych sytuacjach nawet niższe niż nauczycieli, którymi zarządza. To z kolei jest przyczyną, dla której chętnych do sprawowania funkcji dyrektora brakuje. Wynagrodzenie jest całkowicie nieadekwatne do wykonywanej funkcji – wyjaśnia Michał Łyszczarz.