Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2024 to kluczowy moment wpływający na dalszą ścieżkę edukacyjną i przyszłe możliwości młodzieży. Jest obowiązkowy i nie przewidziano możliwości poprawy. Sprawdziliśmy, czy jest jednak opcja odwołania się od wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2024 będzie oceniany według kryteriów, mających na celu odzwierciedlenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Oceny będą przyznawane za poprawne rozwiązanie zadań, a następnie przeliczane na oceny procentowe i punktowe.

Oceny procentowe będą wyrażać procent zdobytych punktów w stosunku do maksymalnej liczby możliwych do uzyskania na egzaminie z danego przedmiotu. Oceny punktowe będą określać liczbę punktów zdobytych na egzaminie z każdego przedmiotu.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Wyniki

Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Będzie można je sprawdzić u na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) lub bezpośrednio w szkole, w której uczeń zdawał egzamin.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Aby to zrobić, trzeba będzie zalogować się na stronę CKE. Trzeba będzie podać PESEL uczniaoraz kod dostępu otrzymany w szkole.

Po zalogowaniu uczniowie będą mogli pobrać lub wydrukować zaświadczenie o wyniku egzaminu, które będzie potrzebne podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2024. Odwołanie od wyników

Uczniowie niezadowoleni z wyniku egzaminu będą mogą złożyć wniosek o weryfikację. Warto pamiętać, że zarówno uczniowie, jak i ich rodzice mają prawo do wglądu w sprawdzoną i ocenioną pracę egzaminacyjną. Aby skorzystać z tego prawa, konieczne jest złożenie wniosku do dyrektora odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej, wysyłając go pocztą lub elektronicznie. Termin wglądu ustalany jest przez dyrektora komisji w porozumieniu z rodzicami ucznia.

Gdy uczeń zapozna się ze swoją pracą z dowolnego przedmiotu i będzie chciał złożyć odwołanie ma na to dwa dni od dnia wglądu. Wówczas uczeń lub jego rodzice mogą złożyć wniosek z uzasadnieniem o ponowne przeliczenie punktów. Wniosek należy złożyć do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Komisja ma 7 dni od otrzymania wniosku na weryfikację sumy punktów. Decyzja dyrektora OKE jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu na drodze sądowej.

Egzamin ósmoklasisty 2024 - zasady, harmonogram

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty 2024 przystąpiło ponad 226 tys. uczniów.

  • W pierwszym dniu – we wtorek 14 maja – uczniowie pisali egzamin z języka polskiego.
  • W drugim dniu – w środę 15 maja – egzamin z matematyki.
  • W trzecim dniu – w czwartek 16 maja – egzamin z języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, będzie mógł go napisać w terminie drugim – 10-12 czerwca.