W takiej sytuacji uczeń jest zwolniony z całego egzaminu ósmoklasisty (tj. ze wszystkich przedmiotów, z których jest przeprowadzany ten egzamin).

Uzasadnienie Ministerstwa Edukacji

Reklama
Reklama

W uzasadnieniu nowelizacji czytamy:

„(…) zgodnie z art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej (na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia) w szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu. Dotyczy to sytuacji, w których uczniowie ze względu na szczególnie trudną sytuację zdrowotną (np. ostry przebieg przewlekłej choroby uniemożliwiającej uczniowi funkcjonowanie, chorobę nowotworową, śpiączkę, utratę możliwości ruchu, nagłą utratę wzroku) nie mogą w ogóle przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, tj. zarówno w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym. W związku z tym, że na podstawie art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty uczeń jest zwolniony z całego egzaminu ósmoklasisty (tj. ze wszystkich przedmiotów, z których jest przeprowadzany ten egzamin).

Kiedy uczeń jest uprawniony do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

To efekt zmiany art. 44 ustawy o systemie oświaty wprowadzoną nowelizacją z dnia 30 sierpnia 2023 r. Polegała ona na dodaniu nowego przypadku, w którym uczeń jest uprawniony do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

Po nowelizacji uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Ponadto, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych (np. ostry przebieg przewlekłej choroby uniemożliwiającej uczniowi funkcjonowanie, chorobę nowotworową, śpiączkę, utratę możliwości ruchu, nagłą utratę wzroku) uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Nowelizacja rozporządzenia MEiN uwzględnia indywidualną sytuację uczniów

"Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu lub przedmiotów objętych tym egzaminem na podstawie ww. przepisów znalazły się w szczególnej sytuacji, której konsekwencją jest brak możliwości uzyskania punktów w ramach postępowania rekrutacyjnego za wyniki egzaminu ósmoklasisty" - czytamy w uzasadnieniu

Dlatego w rozporządzeniu przewidziano rozwiązanie umożliwiające przeliczenie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uczniów zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty w wymienionych przypadkach.

Jak przelicza się punkty ze świadectwa ósmoklasisty po zwolnieniu go z egzaminu?

Określa to § 8rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Po nowelizacji brzmi tak (boldujemy zmienione fragmenty):

§ 8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i 4 oraz art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

Pierwotna treść rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1.[Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) w § 8:

1) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 44zw ust. 2 i 4”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z tego przedmiotu lub oceny z tych przedmiotów, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.”;

3) w ust. 3 wyrazy „art. 44zw ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 44zw ust. 2 i 4”.

§ 2.[Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji: B.Nowacka