W 2025 roku nauczyciele chcą zarabiać od 7500 zł (nauczyciel początkujący) do 11625 zł (nauczyciel dyplomowany).

7500 zł brutto najniższą pensją w polskiej oświacie

Prezes ZNP wyraził opinię, że 7500 zł, to optymalna pensja po podwyżkach dla nauczyciela początkującego. I tyle w 2025 r. wyniosłaby, gdyby udało się uchwalić wcześniej nowelizację Karty Nauczyciela. To projekt obywatelski podpisany przez kilkaset tysięcy osób. Trwają w Sejmie prace nad opracowaniem ostatecznej wersji tej ustawy. Nowe przepisy wiążą pensję nauczycieli z wynagrodzeniem przeciętnym w gospodarce. Na koniec 2025 r. jest ono szacowane właśnie na 7500 zł.

ZNP będzie walczył o 7500 zł brutto

Reklama

Z wypowiedzi prezesa ZNP wynika, że celem związku jest dalej 7500 zł brutto dla nauczyciela początkującego (pomimo opóźnienia w uchwaleniu nowych przepisów). 7500 zł stałoby się najniższą pensja w oświacie dla nauczyciela z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi. Co z pensjami nauczyciela mianowanego i dyplomowanego? Dyplomowany powinien zarabiać 1,55 w relacji do mianowanego. 1,55 zastosowane do 7500 zł dałoby 11 625 zł.

Reklama

Sposobem realizacji tego celu będą negocjacje z resortem kierowanym przez min. edukacji Barbarę Nowacką.

Wywiad dostępny pod tym linkiem „7500 zł brutto dla początkującego nauczyciela”. Gość Infor.pl: Sławomir Broniarz. Polecamy

Reklama

Ile wynoszą podwyżki dla nauczycieli w 2024 r.

20 lutego br. MEN zakomunikowało, że na mocy rozporządzenia wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33 proc., a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych – o 30 proc.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Załącznikiem do nowelizacji jest tabela. Zawiera ona sześć stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie trzy etapy rozwoju zawodowego, tj. nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany oraz dwa poziomy wykształcenia.

Zgodnie z tabelą, która jest załącznikiem do rozporządzenia, minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku nauczyciela początkującego od 1 stycznia br. wynosi 4908 zł brutto (wzrost o 1218 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5057 zł brutto (wzrost o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5915 zł brutto (wzrost o 1365 zł brutto).

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli. Pozostali nauczyciele to osoby z tytułem zawodowym magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz innym wykształceniem. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. wynosi 4788 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 4910 zł brutto (wzrost o 1210 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5148 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto).

Co to jest średnie wynagrodzenie

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jego wysokość na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Jak podkreśla MEN, zgodnie z ustawa budżetową na 2024 r. i tzw. ustawą okołobudżetową wynagrodzenia nauczycieli wzrasta w tym roku o 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz odpowiednio o 33 proc. dla nauczycieli początkujących. O 30 proc. i 33 proc. wzrasta też minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, składają się też dodatki do niego. Są one określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście m.in. za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla mentora, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego powoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika to z rozporządzenia ministra edukacji o minimalnych stawkach.