"Nie dotarły do nas informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach, incydentach, które mogłyby zakłócić przebieg dzisiejszego egzaminu" - powiedział Mosiek.

Reklama

Egzamin rozpoczynał się o godz. 9. Trwał dwie godziny; uczniowie z różnymi dysfunkcjami mogli pisać go godzinę dłużej.

>>>Sprawdź pytania testowe z arkusza dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową

Wszyscy uczniowie w Polsce pisali taki sam test. Prace zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca.

>>>Sprawdź pytania testowe z arkusza dla uczniów słabo widzących

Test z wiedzy humanistycznej jest jedną z trzech części egzaminu gimnazjalnego. W środę uczniowie będą pisać drugą jego część - test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, w czwartek trzecią - test ze znajomości języka obcego.

>>>Sprawdź pytania testowe z arkusza dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisać w drugim terminie - 6, 7 i 9 czerwca.Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test z języka obcego ma tylko diagnozować jego znajomość przez ucznia.

>>>Sprawdź pytania testowe z arkusza dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Reklama

Uczeń gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.