Reklama

Okazuje się, że równie ważna, a może nawet ważniejsza, jest ocena z zachowania.

Czerwony pasek – zasady przyznawania

Czerwony pasek na świadectwie przysługuje uczniom, którzy spełniają dwa warunki:

Wysoka średnia ocen. Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów musi wynosić co najmniej 4,75.

Wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Ocena z zachowania musi być co najmniej bardzo dobra. Uczniowie z oceną dobrą, poprawną czy nieodpowiednią nie mogą liczyć na wyróżnienie, nawet jeśli ich średnia jest bardzo wysoka.

Zachowanie – klucz do sukcesu w szkole

Ocena z zachowania odzwierciedla nie tylko przestrzeganie regulaminu szkoły, ale także postawę ucznia wobec nauczycieli, kolegów i koleżanek, a także jego zaangażowanie w życie szkoły. Uczeń, który osiąga dobre wyniki w nauce, ale nie szanuje innych, nie przestrzega zasad czy nie angażuje się w życie społeczności szkolnej, według zasad nie zasługuje na wyróżnienie.

Dlaczego zachowanie w szkole jest tak ważne?

Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale także kształtowania charakteru i postaw społecznych. Uczeń, który osiąga sukcesy w nauce, ale nie potrafi współpracować z innymi, nie radzi sobie z emocjami czy nie szanuje innych, może mieć problemy w dorosłym życiu. Dlatego ocena z zachowania jest tak ważna – pokazuje, czy uczeń jest gotowy do wejścia w dorosłość i czy potrafi funkcjonować w społeczeństwie.