Celem wprowadzonych zmian w podstawie programowej jest dostosowanie organizacji zajęć religii i etyki do realiów pracy szkół i przedszkoli. Chodzi o racjonalne wykorzystanie zasobów kadrowych oraz efektywną realizację treści.

Obecna organizacja nauki religii i etyki

"Obecnie nauka religii i etyki jest organizowana oddzielnie dla uczniów każdego oddziału, o ile na naukę religii zgłosi się co najmniej siedmiu uczniów z tego oddziału. W przypadku mniejszej niż siedem liczby zgłoszonych uczniów szkoła organizuje naukę religii lub etyki w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych" - informuje resort.

Reklama

Projekt nowelizacji

Projektowana nowelizacja ma na celu umożliwienie organizowania lekcji religii i etyki w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej obejmującej wychowanków lub uczniów oddziałów lub klas, w których na lekcję religii zgłosiło się także więcej niż siedmiu uczniów.

Maksymalna liczba uczniów

Projekt przewiduje maksymalną liczbę uczniów w grupie (30 osób), w której będzie prowadzona nauka religii lub etyki dla uczniów szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Dla dzieci w przedszkolu i uczniów klas I-III szkoły podstawowej maksymalna liczebność grupy na lekcję religii wyniesie 25.