Unia Europejska planuje zmiany w zarządzaniu oświatą?

Dyskusji o proponowanych zmianach w funkcjonowaniu UE – szczególnie pod kątem zmian w oświacie i edukacji – przygląda się szczegółowo Głos Nauczycielski. Jak podaje portal, najnowsze działania deputowanych do PE mogą sugerować, że edukacja może zostać przeniesiona do tzw. wspólnej polityki UE. Do tej pory kwestie oświatowe były regulowane samodzielnie przez państwa członkowskie. W przypadku wdrożenia zaproponowanych zmian Unia może ustanawiać m.in. wspólne standardy dotyczące uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych.

Pierwsze propozycje szerokich zmian w zasadach funkcjonowania UE zostały przyjęte przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego 7 listopada.

Reklama

Oświata wspólną polityką unijną?

Reklama

Głos Nauczycielski przytacza fragment wezwania europosłów proponujących zmiany w unijnym podejściu do oświaty. Politycy wzywają Unię do „opracowania wspólnych celów i standardów w zakresie edukacji, które promują wartości demokratyczne i praworządność, a także umiejętność korzystania z technologii cyfrowych i ekonomicznych”. Europosłowie dyskutowali również o konieczności podniesienia standardów bezpłatnej, publicznej oświaty w całej UE.

Zaproponowano bliższą współpracę pomiędzy poszczególnymi systemami oświaty krajów członkowskich. Ewentualne zmiany mogą dotyczyć również standardów kształcenia zawodowego – w tym wypadku możliwe jest m.in. ujednolicenie zasad kształcenia w taki sposób, aby pracownicy określonych zawodów mogli zwiększyć mobilność na unijnym rynku pracy.

Jeżeli edukacja wejdzie do kluczowych polityk UE, wybrane aspekty oświaty krajów członkowskich mogą być częściowo regulowane odgórnie, przez prawo unijne. Wpisanie edukacji na listę wspólnych polityk UE zaproponowała Komisja Konstytucyjna, dodając, że chodzi m.in. o wzajemne uznawanie stopni naukowych i umiejętności.

Jakie standardy edukacji mogą być wspólne dla całej UE?

Proponowane zmiany dotyczą m.in. edukacji obywatelskiej, umiejętności cyfrowych, nauki języków, i znajomości ekonomii. Komisja Kultury i Edukacji popiera również wprowadzenie wspólnych standardów dotyczących edukacji ekologicznej i edukacji w zakresie nauk ścisłych.

Jeżeli zmiany zostaną przegłosowane, edukacja trafi do tzw. kompetencji współdzielonych UE i znajdzie się obok takich obszarów jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, ochrona granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, obrona cywilna oraz przemysł. Przewidywane zmiany w traktacie UE dotyczą również przeniesienia kwestii ochrony środowiska i bioróżnorodności do kompetencji wyłącznych UE.