Stypendium socjalne dla studenta

Stypendium socjalne dla studentów przeznaczone jest dla słuchaczy uczelni wyższych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta na semestr lub rok akademicki. Jest ono wypłacane co miesiąc przez okres 10 miesięcy (w przypadku kształcenia, które trwa cały rok) lub też przez okres 5 miesięcy (gdy nauka trwa jeden semestr). Aby wykazać, że dochód na osobę netto nie przekracza tej kwoty, student musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej.

Zmiany w stypendiach socjalnych dla studentów

Reklama

Jak podaje portal GOV.pl, w roku akademickim 2023/2024 o stypendium socjalne może ubiegać się każdy student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty netto równej 1294,40 zł. Zmiana ta wynika z art. 1 ust. 14 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.poz. 212). Zgodnie z nowym brzmieniem artykułu 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązującym od 1 października 2023 r., wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do ubiegania się o stypendium socjalne, można wyliczyć na dany rok akademicki. 1294,40 zł to maksymalna kwota dochodu przypadająca na jedną osobę, która wynika z sumy kwot:

  • 674 zł (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) oraz
  • 135 zł (zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) pomnożonej przez współczynnik 1,6.

Dotychczas to uczelnie same ustalały próg dochodowy w ramach kwot określonych w ustawie. Od 1 października 2023 roku wysokość progu dochodowego do stypendium socjalnego wynika z ustawy i jest ona jednakowa dla studentów wszystkich uczelni.

Jakie zmiany w stypendiach socjalnych dla studentów 2024/2025?

Kolejne zmiany prawne będą zwiększać dostępność stypendium socjalnego dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. I tak od pierwszego października 2024 roku wysokość kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania stypendium socjalnego, będzie ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kryterium to będzie wynosiło 45 proc. tego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia poprzedniego roku. A ponieważ od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3490 zł brutto to na kolejny rok akademicki 2024/2025 próg dochodowy wzrośnie do 1570,50 zł netto na osobę w rodzinie.

Ponieważ kryterium dochodowe dotyczące stypendium socjalnego dla studenta zostaje powiązane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, to będzie ono wzrastało co roku wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Zmiana ta wynika z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. – o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1672).