Od połowy sierpnia 2023 roku weszły z życie nowe przepisy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na ten rok. Jest to ważna dla środowiska oświatowego nowelizacja przepisów ustawy okołobudżetowej. Zgodnie z nią, od 1 lipca zwiększyła się kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Środki na zwiększenie ZFŚS miały zostać przekazane samorządom do końca sierpnia.

Reklama

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela. Komu przysługuje?

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest finansowane z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest zatrudnienie przez cały rok szkolny 2022/2023 w pełnym wymiarze zajęć. Wysokość świadczenia urlopowego jest proporcjonalna do okresu, w jakim był zatrudniony nauczyciel w trakcie trwania roku szkolnego. Uwzględniane są dwie wysokości podstawy tego wymiaru.

Istotne jest, że świadczenie urlopowe może otrzymać też nauczyciel, który nie wykonywał pracy. Świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielom czynnym zawodowo, a także przebywającym na urlopie wychowawczym albo urlopie dla poratowania zdrowia. Świadczenia nie otrzyma jedynie nauczyciel, który korzystał z bezpłatnego urlopu przez cały rok szkolny.

Reklama

Przy przyznawaniu świadczenia nie jest ważne na podstawie jakiej umowy o pracę zatrudniony jest nauczyciel. Prawo do otrzymywania świadczenia mają zarówno nauczyciele zatrudnieni na umowie o pracę na czas nieokreślony, jak również pracujący na umowie o pracę na czas określony lub zastępstwo.

Ile wynosi świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe nauczyciele otrzymują w kwocie równej wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń społecznych. Podstawowy odpis na ZFŚS na jedną osobę zatrudnioną wynosi 37,5% podstawy jego obliczenia, która stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w okresie wskazanym przepisami ustawy o ZFŚS.

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela, który był zatrudniony przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy jest naliczane proporcjonalnie do okresu naliczania odpisu podstawowego i wyniosło:

  • 1 385,81 zł w okresie od września 2022 r. do czerwca 2023 r.
  • 319 zł w okresie od lipca do sierpnia 2023 r.

Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 roku wyniosła 1704,87 zł.

Wyrównanie świadczenia urlopowego

Niektórzy nauczyciele otrzymali świadczenie w wysokości 1662,97 zł przed 11 sierpnia 2023 r, kiedy nowa ustawa okołobudżetowa weszła w życie. W związku ze zmianą wysokości podstawy wymiaru zostały przeliczone świadczenia urlopowe. W wyniku przeliczenia do końca sierpnia 2023 roku nauczyciele mogli otrzymać wyrównanie wynoszące 41,90 zł.