Nowe zasady. Dla kogo jeszcze świadczenia kompensacyjne?

14 sierpnia 2023 r. prezydent podpisał nowelizację Ustawy Karty nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która ma, m.in. dać prawo do świadczenia kompensacyjnego większej liczbie nauczycieli. Dzięki znowelizowanym przepisom do grona uprawnionych dołączą nauczyciele zatrudnieni w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Pracownicy poradni czekali na zmianę prawa ponad 14 lat

Reklama

O wprowadzenie zapisów rozszerzających grono uprawnionych do tych świadczeń nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych zabiegali od chwili pojawienia się Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Od ponad 14 lat czuli się dyskryminowanymi, ponieważ zatrudniony w szkole pedagog, psycholog czy logopeda mógł z tych uprawnień korzystać, ale pracujący w poradni psychologiczno-pedagogicznej już nie.

Co to są nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?

Reklama

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przysługują one nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w specjalnych ośrodkach wychowawczych, a po zmianie przepisów także tym zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zawieszenie świadczenia kompensacyjnego: Z jakiego powodu?

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,jeżeli nauczyciel pobierający takie świadczenie zatrudni się w szkole, przedszkolu lub ośrodku, nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną, to zostanie mu ono zawieszone. Jeśli natomiast podejmie inną pracę, niż w zawodzie, to nadal będzie mógł je pobierać.

Wojna na Ukrainie a nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Pojawieniem się w polskim systemie edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży było powodem wprowadzenia pewnego odstępstwa od powyższej zasady. Uchwalona na początku marca 2022 r. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, umożliwiała, w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r., zatrudnienie na stanowisku pomocy nauczyciela lub nauczyciela w oddziale przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne bez utraty tego świadczenia.

Kolejna nowelizacja pozwalała z kolei na zatrudnienie bez utraty świadczenia kompensacyjnego nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego w okresie do 31 sierpnia 2023 r. Z kolei grudniowa nowela tego aktu umożliwiła zatrudnienie w szkole bez utraty świadczenia innego nauczyciela niż polonista, jeżeli w dniu nawiązania z nim stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny, a przybył na terytorium Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W tym przypadku także obowiązywał termin do 31 sierpnia 2023 r.