Wynagrodzenie nauczycieli określone jest w Karcie nauczyciela. W artykule 30. tego dokumentu wymienione są dodatki, które składają się na pensję nauczyciela obok wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych nagród i świadczeń socjalnych.

Reklama

Ile zarabia nauczyciel?

Wymiar etatu nauczyciela wynosi 40 godzin, z czego 18 godzin nauczyciele spędzają przed tablicą. Prowadzenie lekcji to jednak tylko część ich pracy. Minimalne wynagrodzenie nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi obecnie:

  • dla nauczyciela dyplomowanego - 4550 zł brutto,
  • dla nauczyciela mianowanego - 3890 zł brutto,
  • dla nauczyciela początkującego - 3690 zł brutto.

Z kolei minimalne wynagrodzenie nauczyciela z innymi kwalifikacjami to:

  • dla nauczyciela dyplomowanego - 3960 zł brutto,
  • dla nauczyciela mianowanego - 3700 zł brutto,
  • dla nauczyciela początkującego - 3600 zł brutto.

Jakie dodatki otrzymują nauczyciele?

Nauczyciele otrzymują m.in. dodatki za wysługę lat, motywacyjne, funkcyjne, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz za trudne lub uciążliwe warunki pracy. Otrzymują również wynagrodzenia za nadgodziny oraz zastępstwa.

Nauczycieli obejmują także świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na start, a niektórych również dodatek wiejski. Mogą także liczyć na nagrody, trzynastki i dodatkowe świadczenia urlopowe czy tzw. "gwiazdkowe".

Ile wynoszą dodatki dla nauczycieli?

Dodatki dla nauczycieli uzależnione są od pełnionej funkcji, umowy o pracę oraz placówki. Ile wynoszą dodatki dla nauczycieli?

Dodatek funkcyjny dla nauczyciela za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy to nie mniej niż 300 zł. Dodatek funkcyjny za pełnienie roli dyrektora lub wicedyrektora wynosi od 5 do 100 proc. zasadniczego wynagrodzenia danego nauczyciela. Dodatek motywacyjny jest przyznawany przez dyrektora szkoły, a jego wysokość ustalona jest w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Dodatek za trudne warunki pracy otrzymują nauczyciele, którzy pracują z trudną młodzieżą. Jest to 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego w przypadku prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim oraz za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach i szkołach. Dodatek za wysługę lat to 1 proc. podstawy pensji za każdy przepracowany rok przy czym nie może on przekroczyć 20 procent.

Dodatek wiejski to dodatek socjalny przyznawany nauczycielom, którzy pracują w miejscowościach, gdzie liczna mieszkańców nie przekracza pięciu tysięcy. Wynosi on 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Reklama

Nadzwyczajny dodatek dla nauczycieli

W tym roku, z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, nauczyciele otrzymają nadzwyczajny dodatek. Jaka będzie wysokość nagrody specjalnej? Przez długi czas mówiło się o tym, że będzie to prawie 900 zł – czyli kwota netto od 1125 zł. Jednak jak podaje Portal Samorządowy, wszystko wskazuje na to, że w rzeczywistości nagroda specjalna dla nauczycieli będzie niższa i wyniesie niecałe 755 zł. Tyle realnie ma trafić na ich konta.

MEiN zapowiedział również podwyższenie dodatku za wychowawstwo do ok. 600 zł jeszcze jesienią tego roku.

Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Ile wyniosą?

Premier Mateusz Morawiecki 24 sierpnia zapowiedział podwyżki w wysokości 12,3 proc. dla szeroko rozumianej budżetówki, w tym dla nauczycieli. To oznacza, że w 2024, po podwyżce o 12,3 proc., nauczyciel dyplomowany będzie zarabiał 5 109,65 zł (wzrost o 559,65 zł), nauczyciel mianowany - 4 368,47 zł (wzrost o 478,47 zł), a nauczyciel początkujący - 4143,87 zł (wzrost o 453,87 zł).

Wynagrodzenia nauczycieli to, jak widać, złożona kwestia. Ponadto, system przyznawania dodatków jest zróżnicowany i nie zawsze obejmuje każdego nauczyciela.