Mowa o nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. O podpisaniu ustawy Kancelaria Prezydenta poinformowała w środę.

Reklama

Jak wyjaśniono w komunikacie biura prasowego Kancelarii Prezydenta, nowela ma za zadanie wzmocnienie istniejących regulacji prawnych zapewniających poszanowanie fundamentalnych praw i wolności członków wspólnoty uczelni – wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników oraz debaty akademickiej.

Do katalogu zadań rektora dodano zapewnianie w uczelni poszanowania wolności słowa, nauczania, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni – wskazano.

Poza tym według noweli wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego nauczyciela akademickiego.

Napisano również, że według nowych przepisów rektor poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu rozpoczęcie prowadzenia sprawy w formie postanowienia, doręczanego rzecznikowi dyscyplinarnemu i osobie, której czynu dotyczy.

Zażalenia i pieniądze

Poza tym pakiet wolności akademickiej wprowadza możliwość wniesienia zażalenia od postanowienia rektora o poleceniu prowadzenia sprawy do komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w przypadku gdy sprawa objęta postanowieniem dotyczy wyrażania przez tę osobę przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

Nowela umożliwia też wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w przypadku, gdy po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania. Znosi również możliwość zawieszenia przez rektora nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego w jego sprawie.

W nowelizacji przewidziano także, że środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie dotacji celowej na rok 2020 na realizację inwestycji związanych z kształceniem, działalnością naukową, obsługą realizacji zadań NAWA, NCN, NCBiR i Centrum Łukasiewicz, realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych – niewykorzystane w roku 2021, pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w 2022 r. na finansowanie realizacji zadań, na które zostały przyznane.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.