Raport zawiera m.in. dane pozyskane z MEN, CKE oraz innych jednostek państwowych oraz zagranicznych. Dokument jest sporządzany co roku przez Our Kids i pokazuje rozmiar wzrostu sektora edukacji niepublicznej, trendy światowe, różnice między szkołami prywatnymi i społecznymi, koszty edukacji niepublicznej, wyniki osiągane przez uczniów placówek niepublicznych w zestawieniu z publicznymi, a także analizę danych pozyskanych z ankietowego badania Our Kids pt. "Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?" przeprowadzonego we wrześniu i październiku 2019 roku wśród 1056 rodziców uczniów niepublicznych (prywatnych i społecznych) placówek oświatowych w 48 miastach i miejscowościach w całej Polsce.

Reklama

Oto kilka faktów, które można znaleźć w raporcie:

- W ostatnich 5 latach liczba niepublicznych placówek edukacyjnych wzrosła o 17,15 proc., liczba uczęszczających do nich uczniów o 29,73 proc., podczas gdy liczba placówek publicznych o 0,39 proc, a liczba ich uczniów zmniejszyła się o 0,51 proc.;

- Uczniowie niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów w 2019 roku osiągnęli wyższe wyniki na egzaminach niż ich rówieśnicy w szkołach publicznych;

- Poziom zadowolenia rodziców z wybranej dla dziecka placówki jest bardzo wysoki. Zdecydowana większość respondentów oceniła ją jako znakomitą lub bardzo dobrą. Skrajnie negatywnych opinii nie było.

Pięć głównych powodów wyboru placówki niepublicznej:

- Emocjonalne bezpieczeństwo dziecka;

- Bardziej indywidualne podejście do ucznia;

- Rozwój umiejętności pozanaukowych (osobowość, pewność siebie itp);

- Możliwość lepszego opanowania języków obcych;

- Mniejsze klasy (grupy).