W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, czyli urodzonych w I połowie 2008 roku – teoretycznie nawet to końca sierpnia rodzice mogą się ubiegać o opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej diagnozującej ewentualny brak gotowości szkolnej. I nawet na tym etapie może to zwolnić dziecko z obowiązkowego pójścia do I klasy. Jak to zrobić?

Reklama

1. Rodzic musi najpierw telefonicznie lub osobiście umówić się na wizytę w poradni psychologiczno-pedagogicznej. I poprosić o zbadanie gotowości szkolnej swojego dziecka.

WAŻNE: Rodzin może udać się do poradni, która współpracuje z jego przedszkolem lub tej najbliżej miejscu zamieszkania, ale także ma prawo skorzystać z opinii poradni prywatnej. Ich opinie muszą być respektowane przez szkoły.

2. W trakcie badania specjaliści z poradni będą mogli przedstawić rodzicowi szczegółową diagnozę gotowości szkolnej i wydać opinię o zasadności odroczenia obowiązku szkolnego lub o braku takiej zasadności.

3. Jeżeli rodzic otrzyma opinię o braku gotowości szkolnej, musi ją złożyć u dyrektora swojej rejonowej szkoły wraz z wnioskiem o odroczenie edukacji szkolnej.

4. Dyrektor wydaje decyzję o odroczeniu edukacji szkolnej.

Reklama

5. Jeżeli dyrektor odroczy obowiązek szkolny, należy zgłosić się do gminy lub konkretnego przedszkola z pytaniem o dostępne wolne miejsca. Placówka powinna przyjąć dziecko, którego edukacja szkolna została odroczona. Ale to uzależnione jest od liczby wolnych miejsc.

WAŻNE: Jeżeli rodzic otrzyma odroczenie po tym, jak rekrutacja do przedszkola została już zamknięta, gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w szkolnej zerówce lub w przedszkolu. Nie musi - ale może - to być w tym samym przedszkolu, do którego dziecko uczęszczało do tej pory.

-> Co stanie się z dziećmi, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię o zasadności odroczenia obowiązku szkolnego? Czy ktoś przewidział miejsca dla tych dzieci? Gdzie one się wtedy podzieją?” - MEN, odpowiadając na takie pytania stawiane przez rodziców, pisze: W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Opinię o zasadności odroczenia obowiązku szkolnego wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

Urzędnicy dodają, że dziecko w wieku 6 lat, które nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.

Dlatego dziecko, które czeka w kolejce do poradni lub rodzice dopiero planują się do niej wybrać, i tak powinno wziąć udział w rekrutacji szkolnej. Bo, jak tłumaczy MEN, sam fakt ubiegania się o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego nie oznacza, że dziecko będzie miało odroczone rozpoczęcie realizacji obowiązku szkolnego. Dlatego na tym etapie, dyrektor przedszkola nie ma podstaw, by przyjmować od rodziców wniosek o kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego. O miejsce w przedszkolu rodzice mogą się starać po uzyskaniu od dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, decyzji o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego.

Warto pamiętać, że szkoła rejonowa ma obowiązek przyjąć dziecko objętego obowiązkiem szkolnym nawet jeżeli zgłosi się tam 1 września, i nawet jeżeli wcześniej nie brało ono udziały w rekrutacji.