Związkowcy wskazują takie przyczyny nieopłacalności przejścia na wcześniejszą emeryturę.

  • Emerytura może być niższa o 20 proc. od świadczenia kompensacyjnego.
  • Przejście na wcześniejszą emeryturę pomniejsza stan konta emerytalnego, dlatego emerytura naliczona w wieku powszechnym może być niższa o kolejne 20 proc.
  • Skorzystanie z wcześniejszej emerytury oznacza przeniesienie środków z OFE i subkonta na konto podstawowe w ZUS co oznacza, że rodzina nie dziedziczy po przedwcześnie zmarłym nauczycielu.
  • Nauczyciele tracą prawo do przeliczenia emerytury w wieku powszechnym, ponieważ przenieśli środki z OFE i subkonta do ZUS.

ZNP: chce łączenia pracy z wcześniejszą emeryturą albo świadczeniem kompensacyjnym

Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymuje niezrealizowane oczekiwania nauczycieli z 2023 r. I wskazuje, że podtrzymuje je w 2024 r. Dotyczy to:

Reklama
  • zagwarantowania, że emerytura stażowa nie będzie niższa od minimalnej,
  • umożliwienia nauczycielom otrzymującym emerytury stażowe pracy w szkole na pełnym etacie i bez zgody kuratora,
  • rozszerzenia świadczeń kompensacyjnych na nauczycieli m.in. poradni, pałaców młodzieży, centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego,
  • umożliwienia nauczycielom ze świadczeniem kompensacyjnym pracy w szkole na stałe.

Realizacja tych postulatów oznacza przywrócenie uchylonego wiele lat temu art. 88 Karty Nauczyciela. Dziś wcześniejsze emerytury to art. 88a Karty Nauczyciela.

ZNP: Emerytura stażowa (wcześniejsza emerytura) a świadczenie kompensacyjne (porównanie za PAP)

1. W przypadku obliczania wysokości świadczenia kompensacyjnego stan konta dzielony jest przez średnią trwania życia dla osób w wieku 60 lat. Przy emeryturze stażowej stan konta dzielony jest przez średnią trwania życia od wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę.

2. Przejście na świadczenie kompensacyjne nie pomniejsza stanu konta emerytalnego. Natomiast środki z OFE i subkonta przedwcześnie zmarłego nauczyciela podlegają dziedziczeniu. Nauczycielki mogą też przeliczyć emeryturę w wieku 65 lat.

3. Uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego można nabyć do 2032 roku. Przysługuje ono kobietom od 55 do 59 roku życia i mężczyznom od 60 do 64 roku życia. Wymagany jest co najmniej 30-letni staż pracy (okres składkowy i nieskładkowy), w tym 20 lat wykonywania pracy w charakterze nauczyciela w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Gwarantowana jest minimalna wysokość emerytury, nawet jeśli nie zostały zgromadzone odpowiednie środki.

4) W przypadku emerytur stażowych warunkiem koniecznym jest rozpoczęcie pracy na stanowisku nauczyciela przed 1999 r. Staż pracy wynosi 30 lat składkowych, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, o których mowa w art. 1 KN w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Konieczne jest też posiadania środków na co najmniej minimalną emeryturę.

5) Nauczyciel, który przejdzie na wcześniejszą stażową emeryturę nauczycielską może podjąć pracę w placówkach, o których mowa w art. 1 Karty Nauczyciela na stanowisku nauczyciela do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć za zgodą kuratora. Przy podjęciu pracy bez zgody kuratora lub powyżej 1/2 wymiaru czasu pracy, emerytura ulega zawieszeniu. Prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w każdym przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w placówkach, o których mowa w art. 1 Karty Nauczyciela.