Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 67 ustawy Karta Nauczyciela). Wynagrodzenie urlopowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadku krótszego stażu pracy niż rok szkolny, wynagrodzenie urlopowe oblicza się z okresu zatrudnienia.

Reklama

Urlop wypoczynkowy nauczycieli

Według informacji udostępnionych na "Portalu Oświatowym" nauczyciele pracujący w szkołach i placówkach samorządowych oraz prowadzonych przez organy administracji rządowej korzystają z urlopu wypoczynkowego według jednego z dwóch reżimów:

 • Feryjnego – dotyczy nauczycieli szkół i placówek feryjnych (z wyjątkiem kadry kierowniczej).
 • Nieferyjnego – dotyczy nauczycieli szkół i placówek nieferyjnych, a także nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczycieli, którzy przez co najmniej 10 miesięcy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie.

Nauczyciel zatrudniony w szkole feryjnej ma prawo do urlopu wypoczynkowego trwającego przez okres ferii zimowych i letnich, zgodnie z artykułem 64 ust. 1 Karty Nauczyciela. Niesłusznie jest zakładać, że urlop wynosi tylko 56 dni. Osiem tygodni (czyli 56 dni) to teoretyczny wymiar używany do obliczania urlopu uzupełniającego lub ekwiwalentu urlopowego. W związku z tym nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie urlopowe za cały okres ferii zimowych i letnich. W 2024 roku nauczyciele otrzymają wynagrodzenie urlopowe za okres od 22 czerwca do 31 sierpnia.

Natomiast w przypadku urlopu w reżimie nieferyjnym, wynagrodzenie urlopowe nie musi przypadać na okres wakacji. Urlop ten przysługuje w wymiarze 35 dni roboczych, zgodnie z planem urlopów lub uzgodnionym z nauczycielem, jeśli plan nie istnieje. Wymiar tego urlopu jest uzależniony od liczby godzin pracy nauczyciela.

Reklama

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe nauczyciela?

Istnieją dwie metody obliczania wynagrodzenia urlopowego nauczyciela:

Metoda miesięczna:

 • Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto: Weź pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za staż pracy, dodatki funkcyjne, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i inne składniki wynagrodzenia, które przysługiwały nauczycielowi w danym roku szkolnym. Zsumuj wynagrodzenia brutto z wszystkich miesięcy danego roku szkolnego. Podziel otrzymaną kwotę przez liczbę miesięcy w roku szkolnym (zazwyczaj 10).
 • Oblicz wynagrodzenie za jeden dzień urlopu: Podziel miesięczne wynagrodzenie brutto (z pkt. 1) przez 30.
 • Oblicz wynagrodzenie urlopowe: Pomnóż wynagrodzenie za jeden dzień urlopu (z pkt. 2) przez liczbę dni urlopu.

Metoda godzinowa:

 • Oblicz przeciętną miesięczną liczbę godzin: Zsumuj liczbę przepracowanych godzin w danym roku szkolnym. Podziel otrzymaną liczbę przez liczbę miesięcy w roku szkolnym (zazwyczaj 10).
 • Oblicz godzinową stawkę wynagrodzenia: Podziel miesięczne wynagrodzenie brutto (z pkt. 1 metody miesięcznej) przez przeciętną miesięczną liczbę godzin (z pkt. 1 metody godzinowej).
 • Oblicz wynagrodzenie urlopowe: Pomnóż godzinową stawkę wynagrodzenia (z pkt. 2) przez liczbę godzin przysługujących na urlop (liczbę dni urlopu x 8).

Do wynagrodzenia urlopowego nauczyciela mogą być wliczane również inne składniki wynagrodzenia, takie jak dodatki za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe, dodatki za staż pracy, nagrody jubileuszowe i premie uznaniowe.

Co wlicza się do wynagrodzenia urlopowego nauczyciela?

Do wynagrodzenia urlopowego wlicza się przede wszystkim stałe składniki wynagrodzenia, takie jak:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek za wysługę lat,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek motywacyjny,
 • dodatek za trudne warunki pracy,
 • dodatek za uciążliwe warunki pracy,
 • jednorazowy dodatek uzupełniający.

Ponadto, w podstawie wymiaru pensji urlopowej uwzględnia się składniki zmienne, takie jak:

 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
 • wynagrodzenia za doraźne zastępstwa,
 • wynagrodzenia za zajęcia finansowane ze środków UE (uznane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie),
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy (w
 • przypadku braku dodatkowego dnia wolnego),
 • wynagrodzenie za pracę w święto.

Do podstawy wymiaru nie wliczamy natomiast: wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas przestoju niezawinionego przez pracownika, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, dodatku wiejskiego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej oraz innych nagród, świadczenia na start, świadczenia urlopowego, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego.

Jak obliczyć wynagrodzenie za dzień urlopu nauczyciela?

Aby obliczyć kwotę wynagrodzenia urlopowego za dany okres urlopu, należy wyliczyć tzw. dniówkę urlopową, czyli wynagrodzenie za jeden dzień urlopu. W tym celu podstawę wymiaru dzieli się przez:

 • 30 – dla urlopu feryjnego,
 • 21 – dla urlopu nieferyjnego.

Następnie uzyskaną dniówkę urlopową mnoży się przez liczbę dni urlopu wypoczynkowego w danym miesiącu.