Harmonogram matur 2024. Język angielski

Matura pisemna z języka angielskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym odbędzie się 9 maja 2024 roku o godzinie 9:00. Egzamin pisemny na poziomie poszerzonym oraz dwujęzycznym odbędzie się 13 maja 2024 roku o godzinie 9:00. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2024 roku, a egzamin w terminie poprawkowym - 20 sierpnia 2024 roku.

Natomiast matura ustna 2024 z języka angielskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem szkół od 11 do 25 maja 2024 roku. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 10 do 12 czerwca 2024 roku, a egzamin w terminie poprawkowym - 21 sierpnia 2024 roku. Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego ogłoszone zostaną 9 lipca 2024 roku, a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2024 roku.

Reklama

Matura z języka angielskiego 2024. Zagadnienia

Reklama

W przypadku języka anielskiego na poziomie podstawowym, wymagania egzaminacyjne dla tegorocznych maturzystów odpowiadają poziomowi B1 oraz B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi. Ogólne wymagania egzaminacyjne dotyczą:

 • znajomości środków językowych – posługiwanie się "w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych", które umożliwią realizację wymagań ogólnych w zakresie tematów, które wskazano w wymaganiach szczegółowych,
 • rozumienie wypowiedzi – ustnej i pisemnej na poziomie umiarkowanego stopnia złożoności, w standardowej odmianie języka angielskiego,
 • tworzenie wypowiedzi – ustnej i pisemnej, w miarę płynnej, spójnej i logicznej,
 • reagowanie na wypowiedzi – umiejętność uczestniczenia w rozmowie, wypowiedź ustna i pisemna (prosty tekst pisany).

Umiejętność posługiwania się w miarę rozwiniętym zasobem środków leksykalnych dotyczy takich tematów jak m.in.: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo. W wymaganiach dotyczących tworzenia spójnej wypowiedzi pisemnej (wiadomość, e-mail, wpis na blogu) wyszczególniono m.in. umiejętności:

 • opisywania ludzi, miejsc, zjawisk,
 • opowiadania o czynnościach, upodobaniach, marzeniach, intencjach,
 • przedstawiania faktów z przeszłości i teraźniejszości,
 • wyrażania i opisywania uczuć,
 • przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań,
 • wyrażania pewności, wątpliwości, przypuszczenia,
 • stosowania zasad konstruowania tekstów o różnym charakterze.

Co trzeba zrobić, aby zdać maturę z języka angielskiego 2024?

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym zarówno w Formule 2023, jak i w Formule 2015 będzie trwała tyle samo - na poziomie podstawowym 120 minut. Aby zaliczyć egzamin maturalny z języka angielskiego w 2024 roku, każdy uczestnik musi zdobyć co najmniej 30% punktów.

Jeżeli chodzi o maturę w Formule 2023, to za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym: 32–38 pkt za zadania zamknięte oraz 28–22 pkt za zadania otwarte.

Test obejmuje natomiast: 15 zadań z rozumienia ze słuchu, 20 zadań z rozumienia tekstów pisanych oraz 13 zadań ze znajomości środków językowych (leksykalno-gramatycznych). Wypracowanie natomiast musi mieć minimum 80–130 wyrazów.

Jeżeli chodzi o maturę w Formule 2015, to za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym 40 pkt za zadania zamknięte oraz 10 pkt za zadania otwarte.

Jeżeli chodzi o test, to obejmuje on: 3-4 zadania z rozumienia ze słuchu, 3-4 zadania z rozumienia tekstów pisanych
2-3 zadania ze znajomości środków językowych (leksykalno-gramatycznych). Wypracowanie w tym przypadku również musi mieć minimum 80–130 wyrazów.

Zmiany na egzaminie z języka angielskiego

Jakie zmiany wprowadzono na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym w tym roku w porównaniu z poprzednimi latami? Modyfikacje te obowiązywały już rok temu i obejmują:

 • Wydłużenie czasu trwania poszczególnych części egzaminu: z 20 do 25 minut na poziomie podstawowym dla rozumienia ze słuchu.
 • Zwiększenie zakresu tekstów pisanych: od 1200 do 1450 słów zamiast od 900 do 1200 słów na poziomie podstawowym dla rozumienia tekstów pisanych.
 • Wzrost liczby zadań otwartych.
 • Dodanie nowych typów zadań, takich jak sety leksykalne.
 • Wycofanie z zadań typu prawda-fałsz.
 • Podniesienie limitu słów wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym.
 • Wprowadzenie zadań otwartych w sekcji znajomości środków językowych.
 • Dodanie zadań otwartych w sekcjach rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych.