13 lipca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zakłada ona przekazywanie laptopów co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. Jak informował resort cyfryzacji, w tym roku przekazanych zostanie 394 346 laptopów.

Reklama

Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie, co roku, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie danych liczby uczniów w danym roczniku przekazanych przez ministra do spraw oświaty i wychowania. Szef resortu edukacji będzie miał czas do 31 marca każdego roku na przekazanie resortowi cyfryzacji prognozowanej liczby uczniów czwartych klas, którzy rozpoczną naukę we wrześniu danego roku.

Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych do dnia 30 września. Wyjątkowo, w bieżącym roku, Ministerstwo Cyfryzacji ma czas do końca grudnia 2023 roku na dostarczenie laptopów do organów prowadzących szkoły.

Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych objęci obowiązkiem szkolnym według polskiego systemu oświaty. Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu, będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał. Wynika to z faktu, że uczeń będzie mógł posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych. Sprzęt, z którego uczeń zrezygnuje, wróci do donatora sprzętu, a ten będzie mógł zdecydować co do jego dalszego wykorzystania.

Przekazanie laptopa uczniowi klasy objętej wsparciem nastąpi na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę z rodzicem ucznia. Po podpisaniu umowy, laptop staje się własnością rodzica i bierze on odpowiedzialność za otrzymany laptop. W sytuacji, w której rodzic nie wyrazi chęci przyjęcia laptopa na własność, laptop staje się własnością organu prowadzącego szkołę, a rodzic będzie mógł otrzymać laptop dla swojego dziecka na podstawie umowy użyczenia.

Reklama

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, ideą jest, aby laptop podążał za uczniem w procesie edukacji. W przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia, laptop stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę.

Przy uzasadnieniu wyboru czwartej klasy szkoły podstawowej jako odpowiedniego czasu na otrzymanie laptopów przez uczniów, resort wskazywał, że właśnie wtedy rozpoczyna się realizacja zajęć z informatyki (zamiast realizowanej w klasach I-III edukacji informatycznej). Ponadto, rozpoczyna się aktywna realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego z każdego przedmiotu.

Od IV klasy realizowane jest rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów w ramach podstawy programowej na różnych zajęciach, lekcjach przedmiotowych. Nauczyciele będą mogli ustandaryzować scenariusze lekcji wykorzystując równy dostęp do sprzętu tej samej jakości wszystkich uczniów klas IV - wskazało Ministerstwo Cyfryzacji.

Zgodnie z umową, którą podpisują rodzice przy przekazaniu laptopa, beneficjenci nie będą mogli podjąć żadnych czynności rozporządzających (np. sprzedaży, zastawowi itp.) sprzętu przez okres 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność. W laptopach dla uczniów przewidziano specjalne oznaczenia, które minimalizują ryzyko takich sytuacji.

Rodzic, przy podpisaniu umowy, zobowiązuje się również do nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji) dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z ustawy lub identyfikujących przedmiot umowy, czyli laptopa.

Oprócz tego, zobowiązany zostanie do okazania w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem, laptopa, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Szczegóły projektu i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie https://laptopdlaucznia.gov.pl/. Na stronie można również sprawdzić, na jakim etapie jest sprowadzanie laptopów do szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Działa także infolinia, z której mogą korzystać rodzice i nauczyciele, jeśli mają jakiekolwiek pytania związane z programem "Laptop dla ucznia". Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00. Numer telefonu: 22 182 22 88.

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska