Opisano w nich jak bezpiecznie zorganizować półkolonie pod względem higieny, czy wyżywienia oraz co zrobić w przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem.

Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbędą się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, czyli 4-17 stycznia 2021 r. W tym czasie będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla: uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej. Półkolonie mogą być zorganizowane tylko na terenie szkoły lub placówki.

Reklama

W wytycznych dla organizatorów półkolonii zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Procedury zapobiegawcze

Wytyczne dla organizatorów półkolonii zostały podzielone na cztery obszary: zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii. Zawierają także procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas półkolonii oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.

W pierwszej grupie są wytyczne skierowane dla uczestników półkolonii i ich rodziców. Dotyczą one np. wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Jeśli chodzi o rodziców to muszą oni podać m.in. organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację. Są też zobowiązani do niezwłocznego – do dwóch godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Odprowadzając dzieci, mogą za to wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.

Rodzice mają również obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzice powinni kupić też dziecku indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej.

W dziale dotyczącym tego jak zapewnić bezpieczeństwo w miejscu półkolonii znalazły się takie zasady jak to, że półkolonie mogą być organizowane tylko w szkołach lub placówkach spełniających warunki bezpieczeństwa. Na cele półkolonii mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. Jednak minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 metrów kwadratowych na 1 osobę, a jedna grupa uczestników półkolonii powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, której skład nie będzie ulegać zmianie. Grupa powinna też mieć swojego wychowawcę. W godzinach trwania półkolonii w szkole nie mogą odbywać się inne zajęcia. W grupie może przebywać do 12 uczestników, a przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności ewentualnego uczestnika. Personel oraz uczestników półkolonii – jeżeli rodzicie tego nie zapewnili – należy zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej.

Reklama

Wydawanie posiłków

Jeśli chodzi o spożywanie posiłków, to powinno odbywać się ono w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. W czasie posiłku w stołówce poszczególne grupy nie powinny się ze sobą kontaktować ani siedzieć przy tych samych stolikach. Wytyczne zwierają też rekomendację zmianowego wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60 st. lub je wyparzać. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami zakażonymi oraz nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej nie powinni kontaktować się z uczestnikami i kadrą półkolonii poza niezbędnymi czynnościami. Dzieci mogą także spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.

W wytycznych znalazło się zalecenie, aby regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to wszyscy uczestnicy, szczególnie po przyjściu do miejsca organizacji półkolonii, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy też pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników. Ponadto wszystkie osoby zapewniające realizację programu półkolonii, w tym kierownik i wychowawcy półkolonii, instruktorzy, personel szkoły, nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te nie mogą realizować zajęć, jeśli ich domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji - przekazał resort. MEN wyjaśnił też, że dojazd na miejsce półkolonii oraz korzystanie w trakcie półkolonii z komunikacji publicznej powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami dotyczącymi transportu. W miarę możliwości zaleca się korzystanie z transportu indywidualnego - wskazało ministerstwo.

W trzecim bloku wytycznych znalazły się z kolei procedury, co zrobić jeśli uczestnik, wychowawca lub inna osoba ma objawy infekcji dróg oddechowych. W przypadku uczestnika trzeba niezwłocznie powiadomić jego rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z półkolonii. W przypadku osoby dorosłej należy odsunąć ją od wykonywanych czynności, skierować do domu, i poinformować o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika).

Ostatnia część - czyli czwarta - wytycznych dotyczy tego, jak postępować w przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem. Wtedy należy ustalić listę kontaktów z osobą z zewnątrz i zalecić stosowania się do wytycznych dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. Należy też dokładne zdezynfekować przestrzeni, w której przebywała osoba z zewnątrz podejrzana o zakażenie oraz rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.

Całość wytycznych dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych dostępna jest na stronie MEN-u.