Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska w reakcji na interwencje rodziców uczniów, dotyczące sposobu realizacji przez szkoły zdalnego nauczania zwróciła się do dyrektorów szkół, aby osobiście koordynowali zakres zadań, poleceń, itp. przekazywanych uczniom przez nauczycieli.

Reklama

Proszę w szczególności o zwrócenie uwagi na to, aby zdalne zadawanie zadań odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów w domu. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów - napisała.

Zwróciła uwagę, że przy opracowywaniu informacji dla rodziców o organizacji warunków do nauki w domu oraz przy przekazywaniu zadań nauczyciele brali pod uwagę "fakt wykonywania przez rodziców obowiązków służbowych w pracy świadczonej poza domem i pracy zdalnej, który wpływa na ograniczenie czasu sprawowania nadzoru nad dzieckiem w domu i przekłada się na możliwy zakres zaangażowania rodzica w proces edukacji dziecka".

Zaleciła, aby nauczyciele mieli na uwadze "możliwość dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu w warunkach domowych, różne warunki lokalowe i wielodzietność rodziny, które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu". Zaleciła także, aby w każdej szkole uruchomiono telefoniczną linię informacyjną dla rodziców.

Reklama

W większości szkół w Warszawie nauczyciele przekazują zadania uczniom oraz otrzymują odpowiedzi za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach zawieszono do 25 marca.