Jak informuje MEN postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 do trzyletnich LO, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia absolwentów gimnazjów, będzie przeprowadzane na dotychczasowych zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Reklama

Zachowano jednak dotychczasowe rozwiązania dotyczące sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych czyli zasadę, że suma punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów możliwych do uzyskania za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W odniesieniu do poprzednio obowiązującego rozwiązana regulującego tę kwestie - zwiększono maksymalną liczbę punktów za szczególne osiągnięcia (konkursy wiedzy, artystyczne i sportowe) z 13 pkt do 18 pkt. Jednocześnie w nowym rozporządzeniu, określono także, że uczeń może otrzymać punkty tylko za jedno osiągnięcie, o najwyższej wartości punktowej, z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu.

Ponadto, w nowym rozporządzeniu zmieniono: liczbę punktów możliwą do uzyskania za ocenę bardzo dobrą i dobrą z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów możliwą do uzyskania za aktywność na rzecz innych ludzi w tym wolontariat (zwiększono liczbę punktów - z 2 pkt do 3 pkt) oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (zwiększono liczbę punktów - z 5 pkt do 7 pkt).

dziennik.pl