Wyprawka dla ucznia może zrujnować domowy budżet. Jak policzył „Dziennik Gazeta Prawna” dla ucznia drugiej klasy podstawówki komplet podręczników i przyborów kosztować będzie co najmniej 400 zł. Im dalej, tym gorzej. Gimnazjalista zapłaci nie mniej niż 800 zł (w tym 600 za podręczniki), a licealista – 700 zł (około 500 na książki).

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ: Sprawdź, ile cię będzie kosztować wyprawka dla ucznia >>>

Niektórym rodzicom może pomóc dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej – resort zaplanował na ten cel 156 mln zł. W zależności od potrzeb, zapomoga może wynieść od 175 do nawet 770 zł.

O dofinansowanie z MEN mogą się ubiegać przede wszystkim rodzice uczniów niepełnosprawnych oraz ci w trudnej sytuacji życiowej. Z jednej strony to ci, u których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł.

Z drugiej - uczniowie pochodzący z rodzin, gdzie występuje ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie. Mimo przekroczenia limitu dochodowego są oni uprawnieni do otrzymania „wyprawki szkolnej”.

Reklama

O dofinansowanie mogą ubiegać się też inni uczniowie, w tym tacy, którzy z przyczyn losowych nie mogą kupić wyprawki i z rodzin wielodzietnych. O tym, czy koszt wyprawki zostanie im zwrócony, zdecyduje jednak gmina. Pula takich środków jest ograniczona - nie można ich przyznać większej liczbie uczniów niż 5 proc. wszystkich na jej terenie.

Reklama

Dofinansowanie obejmuje tylko podręczniki. Mogą je otrzymać rodzice dzieci uczęszczających do:

 • II, III i VI klasy szkoły podstawowej,
 • II, III i VI klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • III klasy ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
 • VI klasy ogólnokształcącej: szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • III liceum plastycznego,
 • III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

Dodatkowo dofinansowanie przysługuje uczniom słabowidzącym, słabosłyszącym i niesłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Dodatkowo dofinasowanie przysługuje też posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do:

 • szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I,
 • gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I,
 • ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
 • ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,
 • ogólnokształcących szkół baletowych,
 • liceów plastycznych

W tym roku dotacji na wyprawkę szkolną nie otrzymają rodzice pierwszoklasistów. Zamiast tego będą oni mogli bezpłatnie wypożyczyć ze szkoły podręczniki.

Placówki otrzymały też 75 zł dotacji na materiały ćwiczeniowe dla każdego ucznia.

Szczegóły dotyczące tego komu, ile się należy publikuje Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców:

Wysokość dofinansowania
pobierz plik

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do dyrektora placówki, do której uczęszcza dziecko, a także przedstawić dowód zakupu książek (paragon, faktura VAT). Termin składania dokumentów ustalają wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miasta.