Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego oraz dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Reklama

Wybory podyktowane wymaganiami uczelni

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Jak podaje CKE wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Jakie przedmioty są do wyboru?

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Opcja dla absolwentów technikum

Absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Aby uzyskać takie zwolnienie, trzeba złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub z przedmiotów dodatkowych. Z danych CKE - według stanu na 23 kwietnia - wynika, że informację o rezygnacji z egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 5,8 tys. maturzystów, czyli 2,2 proc.

Co chcą zdawać maturzyści?

Reklama

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 37,1 proc. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 31 proc., trzy egzaminy – 24 proc., cztery egzaminy – 5 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski – deklaracje zdawania go złożyło 183,7 tys., czyli 69,8 proc. Na drugim miejscu jest matematyka. Chce ją zdawać 72,6 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 27,6 proc. Trzecia jest geografia - chętnych jest 61,8 tys. absolwentów (23,5 proc.). Na czwartym miejscu znalazł się język polski na poziomie rozszerzonym - 52,7 tys. (20,1 proc.), na piątym: biologia - 43,5 tys. (16,5 proc.), na szóstym: chemia - 21,5 tys. (8,2 proc.), na siódmym: wiedza o społeczeństwie - 16 tys. (6,1 proc.), na ósmym: historia - 15,5 tys. (5,9 proc.), na dziewiątym: fizyka - 15,5 tys. (5,9 proc.), na dziesiątym: informatyka - 9,6 tys. (3,6 proc.), na jedenastym: historia sztuki - 3,6 tys. (1,4 proc.), na dwunastym: język niemiecki na poziomie rozszerzonym - 3 tys. (1,1 proc.).

Przystąpienie do pozostałych egzaminów zadeklarowało po mniej niż jednym procencie tegorocznych absolwentów. Chęć zdawania egzaminu z filozofii zadeklarowało 1863 absolwentów, z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym - 1745, z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym - 1153, z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym - 543, z historii muzyki - 361, z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym - 332, z języka łacińskiego i kultury antycznej - 168, z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym - 60, z języka kaszubskiego - 33, z języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym - 32, z języka litewskiego na poziomie rozszerzonym - 28, z języka łemkowskiego - troje absolwentów. W tym roku po raz pierwszy zgłosili się absolwenci, którzy zadeklarowali chęć zdawania egzaminu z języka czeskiego. W całym kraju są to cztery osoby.

Nie ma progu, którego trzeba przekroczyć

W przypadku egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym nie ma progu, który trzeba przekroczyć, by zdać egzamin. Wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, a zadeklarował chęć zdawania go na maturze, jest zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i automatycznie otrzymuje 100 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego przedmiotu.