Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś wyniki matur 2023.

Matura 2023. Jak sprawdzić wyniki?

Reklama

Wyniki matury 2023 najłatwiej sprawdzić za pośrednictwem ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Po kliknięciu w podany link (https://ziu.gov.pl/zdajacy/wnioski/wglad/) należy zalogować się i wypełnić formularz.

Wypełnienie elektronicznego formularza w ZIU powoduje wysłanie wniosku o wgląd do OKE i nie ma potrzeby wysyłania dodatkowo podpisanego wniosku pocztą.

Wyniki matury 2023 można będzie także sprawdzić w szkole.

Wyniki matur 2023. Ile punktów trzeba zdobyć, by zdać?

Maturę 2023 zdali wszyscy, którzy z obowiązkowych egzaminów uzyskali co najmniej 30 proc. punktów oraz podeszli do jednego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

W ramach egzaminów obowiązkowych maturzyści zdawali: egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. W przypadku egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie ma progów zdawalności.

Reklama

Wyniki matury 2023: Jak się odwołać? Krok po kroku

Osoby, które uważają, że powinny mieć inny wynik matury, mogą - według zasad CKE - odwołać się od decyzji egzaminatora. Jak to zrobić? Podajemy instrukcję krok po kroku:

1. Złóż wniosek o wgląd do matury

Aby uruchomić całą procedurę najpierw należy złożyć wniosek o wgląd do ocenionej pracy egzaminacyjnej. Prawo to przysługuje jedynie w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania wyniku egzaminu maturalnego, czyli w tym roku od 7 lipca 2023 r.

Wniosek o wgląd do arkusza egzaminacyjnego maturzysta powinien złożyć do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE). Obecnie OKE umożliwiają składanie takiego wniosku za pośrednictwem np. aplikacji elektronicznej (https://ziu.gov.pl/zdajacy/wnioski/wglad/), która zostanie uruchomiona 7 lipca o godz. 8.30. Po kliknięciu w link należy zalogować się i wypełnić formularz. W nim trzeba podać takie informacje jak:
- imię i nazwisko, PESEL zdającego,
- dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego,
- przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.


Wypełnienie elektronicznego formularza powoduje wysłanie wniosku o wgląd do OKE. Informację o terminie wglądu maturzysta otrzyma w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia podania w tej sprawie. OKE wyśle sms na numer telefonu podany we wniosku o wgląd do arkusza. Termin sprawdzenia pracy wyznaczany jest zgodnie z kolejnością wpływu wniosków. Każda OKE wskazuje miejsce wglądu do arkuszy – mogą odbywać się w siedzibie komisji albo w wytypowanej szkole. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej każdej OKE.

2. Sprawdź arkusz

W przypadku egzaminu dojrzałości prawo do wglądu do arkusza ma tylko sam zdający. Takiego prawa nie ma ani rodzic ani wyznaczony przez maturzystę pełnomocnik. Podczas wglądów zabronione jest korzystanie z własnych materiałów piśmienniczych – długopisy oraz kartki do robienia notatek będą dostępne na miejscu. Co istotne, podczas wglądu dozwolone jest robienie zdjęć sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Czas wglądu do jednej pracy wyznaczony przez dyrektora OKE nie może być krótszy niż 30 minut. Na prośbę maturzysty, po upływie tego czasu może on zostać wydłużony w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, po uwzględnieniu liczby wglądów wyznaczonych na dany dzień.

3. Złóż wniosek o weryfikację sumy punktów

Jeżeli maturzysta nie zgadza się z przyznaną oceną – np. uważa że punkty są błędnie naliczone albo, że zadanie zostało niewłaściwie ocenione – może domagać się weryfikacji sumy punktów (wyłącznie po dokonaniu wglądu do pracy). W takiej sytuacji może zwrócić się do OKE z wnioskiem o ponowne przeliczenie punktacji bądź ocenę zadań otwartych. W tym celu należy przesłać wypełniony i podpisany formularz np. drogą elektroniczną na maila, wskazanego przez OKE, w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Formularz wniosku dostępny jest na stronie OKE. Trzeba w nim zaznaczyć m.in. do jakiego arkusza maturzysta ma zastrzeżenia (przedmiot, poziom matury – podstawowy, rozszerzony), a także wskazać numery zadań, których ocena powinna zostać zweryfikowana wraz z merytorycznym uzasadnieniem. A w przypadku wypracowań – wskazać kryteria, w których wypracowanie powinno zostać ponownie ocenione.

4. Poczekaj na weryfikację punktacji i wydanie nowego świadectwa

W przypadku zastrzeżeń w kwestiach technicznych, np. błędów w sumowaniu liczby punktów przyznanych za poszczególne zadania, ponownego sprawdzenia dokonuje pracownik wskazany przez dyrektora OKE. Natomiast w przypadku zastrzeżeń do kwestii merytorycznych, dyrektor OKE wskazuje osobę, która ponownie sprawdzi rozwiązania wskazanych zadań, zgodnie z zasadami oceniania opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Osoba wskazana przez dyrektora OKE musi posiadać uprawnienia egzaminatora w zakresie danego przedmiotu. Ponadto, dyrektor OKE do weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora innego niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę maturalną jako pierwszy.
Po takiej weryfikacji dyrektor OKE informuje pisemnie absolwenta o jej rezultacie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie ponownego sprawdzenia pracy. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów zostanie podwyższona, dyrektor OKE ustali nowy wynik egzaminu maturalnego oraz wyda poprawione świadectwo dojrzałości.

5. Odwołaj się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Jeżeli mimo ponownego sprawdzenia pracy egzaminacyjnej maturzysta nadal nie zgadza się z wynikiem może odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE). Takie odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora OKE, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. Należy w nim wskazać zadania egzaminacyjne, które zdaniem zdającego, są błędnie ocenione wraz z uzasadnieniem. Wniosek bez uzasadnienia merytorycznego zostanie zwrócony maturzyście do uzupełnienia i nie będzie przekazany do Kolegium.

Jeżeli wniosek spełnia wymogi, dyrektor OKE już wówczas może w wyniku wniesionego odwołania, dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów – jeśli zgadza się jednak z zastrzeżeniami maturzysty. Jeżeli natomiast uzna, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie (albo tylko częściowe), przekazuje je do dyrektora CKE wraz z uzasadnieniem.

Następnie dyrektor CKE przekazuje odwołanie do KAE w postaci zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację zdającego. Czas na jego rozpatrzenie wynosi 21 dni.

6. Ostateczne rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Rozstrzygnięcie KAE jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. Kolegium przekazuje swoją decyzję dyrektorowi CKE wraz z uzasadnieniem. Z kolei dyrektor CKE przesyła to rozstrzygnięcie niezwłocznie dyrektorowi OKE oraz zainteresowanemu maturzyście. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia suma punktów została podwyższona, dyrektor OKE ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego. W przypadku podwyższenia wyniku dyrektor OKE poprawia świadectwo dojrzałości.

Wyniki matur 2023. Kiedy egzamin poprawkowy?

Co w przypadku niepowodzenia? Część z tych osób będzie mogła przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Takie prawo będą miały osoby, które nie zdały jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.

Pisemny egzamin poprawkowy został zaplanowany na 22 sierpnia 2023 roku na godz. 9.00. Dzień wcześniej – 21 sierpnia – odbędą się poprawkowe egzaminy ustne. Wyniki egzaminów poprawkowych będą znane 8 września. By przystąpić do matury poprawkowej, trzeba złoży deklarację o takim zamiarze do 14 lipca.