To już ostatnia szansa na poprawę ocen

Początek czerwca to już ostatni dzwonek dla uczniów, którzy chcą poprawić swoje oceny. Jest to szczególnie ważne dla ósmoklasistów, dla których zarówno oceny z poszczególnych przedmiotów, jak i średnia ocen mogą mieć znaczenie podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ale również dla tych uczniów, którym nauka nie poszła tak dobrze, jak planowali i są zagrożeni oceną niedostateczną. W takich przypadkach pierwszy krok to zazwyczaj analiza ocen, które uczeń zgromadził, a drugi to kalkulacja, które z nich warto i opłaca się poprawić. Jednak czy każdą ocenę można poprawiać? Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w obowiązujących przepisach. Należy jej poszukiwać w zapisach statutu szkoły, do której dziecko uczęszcza. Jak bowiem wynika z art. 98 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 900), to właśnie statut określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, które polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz formułowania oceny w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania.
To z niego można dowiedzieć się jakie są zasady bieżącego oceniania uczniów, które oceny mogą być poprawiane, w jaki sposób i w jakim terminie.

Reklama

Czy można poprawić ocenę gdy nauczyciel jest nieobecny?

Do końca roku szkolnego pozostało już jednak niewiele czasu, przed nam drugi majowy długi weekend i może się zdarzyć, że uczniom zabranie czasu na poprawę ocen. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy z przyczyn losowych nauczyciel nie będzie obecny w szkole. Co w takiej sytuacji? Jak wynika z art. 44zra ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału, osobę prowadzącą praktyczną naukę zawodu lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. Oznacza to, że w przypadku nieobecności nauczyciela związanej ze zdarzeniem losowym i wynikających z niej problemów związanych z klasyfikacją ucznia, powinien on poprosić dyrektor szkoły o wyznaczenie nauczyciela, który go zastąpi i wypełni obowiązki związane z oceną i klasyfikacją ucznia.

Reklama