W Akademii Leona Koźmińskiego sprawy toczą się dwutorowo. Z jednej strony to samodzielne działania władz uczelni, z drugiej współpraca ze studentami z organizacji akademickiej Green Kozminski.
Reklama
- Wspólnie z Biurem Infrastrukturalno-Gospodarczym pracujemy nad wdrażaniem rozwiązań smart campus. Obecnie prowadzimy projekt związany z dywersyfikacją odnawialnych źródeł energii - wyjaśnia Agata Ordon, świeżo upieczona absolwentka prawa w ALK i pomysłodawczyni organizacji.
Podobne cele przyświecają studentom z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkoro z nich zajęło 3. miejsce w konkursie CFA Ethics Challenge 2022, który popularyzuje kwestie etyczne wśród młodych ludzi zainteresowanych rynkami kapitałowymi.
- Tegoroczne zadanie konkursowe polegało na analizie case study firmy z branży chemicznej, która podjęła się greenwashingu celem uzyskania lepszych wyników finansowych. Nasze rozwiązanie skupiło się na przedstawieniu złamanych kodeksów etyki zawodowej i przepisach prawa, a także na umiejscowieniu tego zdarzenia w szerszym kontekście zielonej transformacji przeprowadzanej przez kraje UE - tłumaczy Marceli Hłąza, lider wyróżnionego zespołu, i doktorant UEP.
Z kolei Rita Żuchowska, studentka UEP z zespołu, podkreśla, że ESG to jedno z najważniejszych zagadnień współczesności w związku z narastającą koniecznością przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Reklama
ESG (environment, social, governance - środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny), pojęcie odmieniane na świecie przez wszystkie przypadki, wyznacza szeroki kierunek działań w duchu zrównoważonego rozwoju. Akademia Leona Koźmińskiego widzi konieczność przybliżenia tej tematyki społeczności akademickiej w jak najszerszym wymiarze.
- Chcemy zmieniać otaczającą rzeczywistość w duchu osiągnięcia lepszej, zeroemisyjnej i zrównoważonej przyszłości. Podczas spotkań z ekspertami w ramach Kozminski Green Talks, umożliwiamy zdobycie wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju zainteresowanym studentom naszej uczelni - podsumowuje Agata Ordon. Bartłomiej Chlabicz
Fot. materiały prasowe
Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Patrzymy na aspekty ESG w zakresie zrównoważonego rozwoju szeroko, określając cele oraz zadania krótko- i długoterminowe. Staramy się, aby nasze działania były spójne, przemyślane, możliwe do realizacji, aby przedstawiały bezpośrednie rozwiązania technologiczne i innowacyjne.
Powołaliśmy Inteligentny Zielony Uniwersytet - program, którego celem jest uczynienie przestrzeni i infrastruktury uniwersyteckiej bardziej przyjazną dla ludzi i środowiska. W ramach zespołu rektorskiego ds. ekologii i kryzysu klimatycznego integrujemy działania proekologiczne. Dbamy o innowacyjne rozwiązania w budynkach UW. Montowane są pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i energooszczędne oświetlenie LED. Także zabytkowe obiekty wyposażane są m.in. w instalacje wentylacji z odzyskiem ciepła, a tam, gdzie jest to możliwe, stosujemy wszelkie rozwiązania związane z retencjonowaniem wody.
Fot. materiały prasowe
prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego była pierwszą uczelnią w Polsce, w której na poziomie strategicznym zaimplementowano cele zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy związane ze zmniejszaniem śladu węglowego wdrażamy od 2015 r. Posiadamy inteligentny system zarządzania oświetleniem i wewnętrzną cyrkulacją powietrza. Dokonaliśmy termomodernizacji budynków oraz instalacji baterii fotowoltaicznych i stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Wspólnie ze studentami wdrożyliśmy projekty dotyczące ograniczenia zużycia papieru, nieużywania butelek plastikowych czy założenia pasieki miejskiej na dachu budynku uczelni. ALK to także uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Stosujemy język równościowy i kierujemy się zasadami inkluzywności, wdrożyliśmy również Gender Equality Plan. Jako międzynarodowa szkoła biznesu tworzymy otwarte i tolerancyjne środowisko równych szans. Te naturalnie wprowadzane reguły przyczyniły się do umieszczenia ALK już trzeci rok z rzędu - jako jedynej uczelni z Polski - w międzynarodowym ratingu Uczelni Pozytywnego Wpływu (ang. Positive Impact Rating).
Fot. materiały prasowe
Piotr Glen, koordynator ds. społecznej odpowiedzialności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
SGH jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni, która stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Na naszej uczelni z powodzeniem funkcjonuje także komisja rektorska ds. społecznej odpowiedzialności, która wypracowała kluczowy dokument - strategię społecznej odpowiedzialności SGH, obecnie wdrażaną w życie. Dużą wagę przykładamy do edukacji klimatycznej. Uważamy, że tylko nauczanie oparte na aktualnej wiedzy naukowej buduje świadome i odpowiedzialne postawy społeczne - niezbędne w obliczu wyzwań zmiany klimatu, z którymi muszą mierzyć się obecne i przyszłe pokolenia. Współpracujemy również z Forum Ekonomicznym przy Inicjatywie ESG, a w 2021 r. w SGH odbyła się inauguracja Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, którego celem było wypracowanie rekomendacji w zakresie wprowadzenia w polskich szkołach rzetelnej interdyscyplinarnej edukacji klimatycznej.
dr Krzysztof Głuc, dyrektor departamentu zasobów i rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ESG stanowi trzon Strategii rozwoju UEK. Działania te podzielone są na etapy i zakładają realizację planu w ciągu kilku lat. Chcemy dokonać stopniowej transformacji energetycznej kampusu, polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach uniwersyteckich - kampus UEK objęty jest nadzorem konserwatora zabytków, więc musi się to odbywać w zgodzie z poszanowaniem walorów historycznych budynków. W każdym roku akademickim zespół ds. rozwoju społecznego i ekologicznego organizuje kampanie informacyjne wśród studentów i pracowników UEK, np. Sustainability Days. Ważnym elementem działań z zakresu ESG jest systematyczne wdrażanie rozwiązań z zakresu dostępności architektonicznej i innego wsparcia dla OzN.
Fot. materiały prasowe
Prof. dr hab. inż. Anna Lewandowska, pełnomocniczka rektora ds. ekologii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zrównoważony rozwój stanowi ważny element planu strategicznego naszej uczelni. Podejmujemy inicjatywy w obszarach równego traktowania, społecznej odpowiedzialności biznesu, wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ekologii. Został opracowany plan działań prośrodowiskowych, w ramach którego zidentyfikowaliśmy obszary funkcjonowania uczelni w największym stopniu przyczyniające się do emisji gazów cieplarnianych. Na tej podstawie zaplanowaliśmy zadania zmierzające do redukcji śladu węglowego UEP. Podejmujemy także działania w sferze dydaktyczno-naukowej. Nasze programy studiów zawierają coraz więcej treści dotyczących zrównoważonego rozwoju, a od kilku lat wyraźnie wzrasta liczba przygotowywanych z tego zakresu prac dyplomowych oraz publikacji naukowych pracowników UEP.
Fot. materiały prasowe
Prof. dr hab. Bożena Ryszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Inicjatorem działań społecznej i środowiskowej odpowiedzialności uczelni jest oddolna inicjatywa społeczności, naukowców, pracowników administracyjnych i studentów. Na kampusie redukujemy emisje CO2 i zapotrzebowanie na energię poprzez termomodernizację i wymianę okien czy oświetlenia. Raportujemy też cele zrównoważonego rozwoju, a ponadto kupujemy energię ze źródeł odnawialnych, zaś na dachach akademików montujemy instalacje fotowoltaiczne. W dydaktyce zaś uczymy o zrównoważonym rozwoju, społecznej odpowiedzialności firm i raportowaniu ESG. Studenci realizują projekty prośrodowiskowe (pasieka pszczela na dachach uczelni, domki dla owadów, ograniczanie marnowania żywności), a jako uczelnia przygotowaliśmy również politykę zrównoważonych zamówień publicznych na uczelni (kryteria „zielone” i społeczne w zakupach). Realizujemy też wiele projektów społecznych; oddolnie powstał zespół ds. równości i przeciwdziałania dyskryminacji.
Fot. materiały prasowe
dr Kamila Kamińska-Sztark, pełnomocniczka rektora ds. odpowiedzialności społecznej, Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski był w gronie pierwszych polskich uczelni, które podpisały Deklarację społecznej odpowiedzialności uczelni. Jako instytucja zajmujemy się głównie celami społecznymi. Mamy świadomość wagi ekologicznego i społecznego zaangażowania uczelni.
Prowadzimy działania integracyjne: realizujemy pilotażową wersję Akademickiego Budżetu Otwartego. Aktywne działamy na rzecz niwelowania nierówności, do tego celu została powołana komisja ds. równego traktowania. Poza działalnością naukową udostępniliśmy aktywistom z Partnerstwa Lokalnego łąkę akademicką Kampusu Grunwaldzkiego, która stała się przestrzenią dla Ogrodu Sąsiedzkiego, festynów i warsztatów ekologicznych oraz wykładów pod chmurką. Planujemy tam pasiekę i intensyfikację działań dla lokalnej społeczności.
________________________________________________________

Krok w kierunku spokojniejszej przyszłości

Bartłomiej Chlabicz /dziennikarz / Fot. materiały prasowe
Bartłomiej Chlabicz, dziennikarz
Prognozy zawarte w raporcie „Portfel studenta” WIB oraz wypowiedzi ekspertów z różnych dziedzin jasno pokazują, że w najbliższym czasie koszty życia będą dalej rosnąć. Młodzi ludzie wciąż będą dostawać mocno po kieszeni. Wygra ten, kto będzie umiał odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości i nowych warunkach, jakie dyktuje obecnie gospodarka. Ekonomiści zgodnie przyznają, że łatwo nie będzie.
Świadomość otoczenia rynkowego, umiejętne poruszanie się w świecie ekonomii i trzymanie ręki na pulsie - to cechy, które powinien mieć dziś każdy polski student.
Oszczędzanie to także obowiązek. Tylko jak to robić, gdy stopa inflacji znacząco przewyższa oprocentowanie depozytów? Eksperci mówią wprost: systematycznie zwiększać dochód przez aktywne poszukiwanie możliwości zarobkowych oraz inwestować na rynku kapitałowym już w młodym wieku. Ta druga sfera to dla wielu jednak wciąż terra incognita, bo takie operacje wymagają przede wszystkim wiedzy finansowej, dobrej orientacji w spółkach giełdowych i analizy trendów w gospodarce.
W świetle najnowszych prognoz inflacyjnych, perturbacji gospodarczych i rosnących kosztów życia, wydaje się, że najlepszą inwestycją w młodym wieku jest zatem, w pierwszej kolejności, inwestycja w samego siebie: podnoszenie swoich kwalifikacji w wybranych świadomie dziedzinach oraz pogłębianie wiedzy finansowej tak, by w świecie ciągłych zmian odnaleźć grunt pod nogami. Pomagają w tym opracowania Warszawskiego Instytutu Bankowości, Związku Banków Polskich i innych instytucji, które wiodą prym w zakresie edukacji finansowej, tłumacząc skomplikowany świat ekonomii.
Te żmudne działania nie przyniosą szybkiego rezultatu, mają raczej długoterminową stopę zwrotu. Uzbrojenie się w wiedzę pozwoli jednak w dłuższym horyzoncie podejmować dobre decyzje finansowe związane z oszczędzaniem, lokowaniem aktywów płynnych czy rynkiem kapitałowym. To pierwszy krok do tego, by w przyszłości móc spać spokojniej.
Fot. materiały prasowe
Dziennik Gazeta Prawna 191/2022 dodatek Na studia
pobierz plik