Dyrektorzy, do 30 listopada danego roku, mogą składać do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym, czyli począwszy od 1 stycznia. Przygotowanie wniosku to zadanie wymagające dokładnej analizy sytuacji szkolnej. Najlepiej zrobić to na początku roku szkolnego, gdy znane są już wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz wyniki nadzoru pedagogicznego. Wówczas można łatwo stwierdzić, jaka sfera działalności szkoły wymaga poprawy. Dyrektor może również wyznaczyć nauczycielom termin na przekazywanie propozycji form doskonalenia, również indywidualnych (np. kursy on-linie, studia podyplomowe). Wniosek składany przez dyrektora nie ma wzoru obowiązującego we wszystkich szkołach.

Oznacza to, że nauczyciel, który podejmuje doskonalenie zawodowe, może ubiegać się u dyrektora o pokrycie kosztów tego doskonalenia. Wystarczy, że nauczyciel wybierze szkolenia, kursy on-line, w których chciałby wziąć udział i zgłosił tę potrzebę dyrektorowi szkoły.

Ważną informacją jest fakt, że finansowaniu podlegają również kursy on-line. Dyrektor ma jednak prawo odmówić udzielenie dofinansowania. Dlatego ważne jest, aby wybrany temat odpowiadał faktycznym potrzebom szkoły oraz to, aby zrobić to w odpowiednim terminie. Na rynku istnieją gotowe narzędzia, dzięki którym dyrektor może łatwo wybrać obszary rozwoju nauczycieli ze swojej placówki. Przykładowa ankieta potrzeb szkoły oraz ofertę kursów odpowiadających tym obszarom znajdą Państwo na stronie:

http://kursy.operon.pl/Aktualnosci/Oferta-pakietow-szkolen-dla-dyrektorow-szkol